Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ett nytt Danmark med sikte på Europa? Dansk säkerhets- och försvarspolitik under regeringen Helle Thorning-Schmidt.

Ett nytt Danmark med sikte på Europa? Dansk säkerhets- och försvarspolitik under regeringen Helle Thorning-Schmidt. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Madelene Lindström, Mike Winnerstig
Ort: Stockholm
Sidor: 45
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-02-14
Rapportnummer: (FOI-R--3630--SE)
Nyckelord Danmark, EU, NATO, NORDEFCO, Nordiskt försvarssamarbete
Keywords Denmark, EU, NATO, NORDEFCO, Nordic defence cooperation
Sammanfattning Den nya danska regeringen Thorning-Schmidt för en politik med betydande kontinuitet relativt tidigare regeringar. De huvudsakliga målsättningar och prioriteringar som gällde under den borgerliga eran ligger fast, inklusive den s.k. aktivistiska utrikespolitiken. Den danska regeringen vill fördjupa EU-politiken och verka för att de danska förbehållen avseende utrikes- och försvarspolitik m.m. avskaffas. Ingenting tyder dock på att man kommer att utlysa en folkomröstning om de danska EUförbehållen inom regeringens nuvarande mandatperiod. NATO ses fortfarande som en grundsten för dansk säkerhets- och utrikespolitik. Även Socialistisk Folkeparti (SF) som tidigare varit NATO-kritiskt, agerar nu påtagligt NATO-vänligt. Att förbehållen kring det danska EU-medlemskapet kvarstår gör också Danmark mer beroende av NATO och relationen till USA. Den nya regeringen ser den bilaterala relationen med USA som extremt viktig för Danmark. Viss nyansskillnad kan dock märkas, och möjligen kommer Danmark inte automatiskt att ställa upp på USA:s sida inom ramen för vissa frågor. Den nya regeringen har en retoriskt mer positiv inställning till nordiskt samarbete, även på det säkerhetspolitiska området. Samtidigt är det tydligt att den danska prioriteringen av det nordiska samarbetet kommer efter det transatlantiska samarbetet och även efter det bilaterala samarbetet med viktiga europeiska länder, främst Storbritannien. Bland förklaringarna till hör de nordiska ländernas olika allianstillhörighet eller brist på sådan, och olika operativa förutsättningar. Inom vissa områden - t.ex. NORDEFCO-samarbetet - kan dock en mer aktiv och intresserad dansk inställning skönjas.
Abstract The security and defence policies of the new left-leaning Danish government under Helle Thorning-Schmidt are, compared to previous governments, characterized by significant continuity. The main objectives and priorities that dominated Danish policy under the earlier era of center-right governments remain, including the so-called Danish activist foreign policy. The Danish government wants to deepen Danish EU policies and to work for the abolishment of the Danish opt-outs regarding EU foreign and defense policy.. However, nothing indicates that the government will launch a referendum on the EU opt-outs during its current term. NATO is still seen as the cornerstone of Danish security and foreign policy. Even the Socialist People's Party (SF), which traditionally has been very critical toward NATO. now pursues a clearly "NATO friendly" policy. The Danish EU opt-outs also contribute to the fact that Denmark will continue to be dependent on NATO and on relations with the United States. The new government continues to see the bilateral relationship with the United States as extremely important for Denmark. However, some differences in nuance can be identified and in terms of certain issues Denmark migth not automatically side with the U.S. The new government has a rhetorically more positive attitude toward Nordic defence cooperation. However, it is clear that in terms of Danish priorities, Nordic cooperation comes after transatlantic cooperation and even after bilateral cooperation with major European countries such as the United Kingdom. This priority order is explained by, among other factors, the Nordic countries' different alliance affiliations or lack thereof, as well as different operational conditions. In some areas - such as the NORDEFCO cooperation - Denmark might become a more active partner with an interest in increased cooperation.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182