Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Tentative risk assessment model : do technologies relevant to the BTWC compose a risk?

 Tentative risk assessment model : do technologies relevant to the BTWC compose a risk? Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Anna-Lena Johansson, Anna Holmström, Lena Norlander
Ort: Umeå
Sidor: 16
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3641--SE)
Nyckelord Riskbedömning, modell, matris, dubbla användningsområden, B- och, Toxinvapenkonventionen (BTWC), medvetenhet
Keywords Risk assessment, Model, Matrix, Dual-use, BTWC, Awareness
Sammanfattning Syftet med denna studie var att utveckla en riskbedömningsmodell och en generell matris anpassad för analys av illasinnad användning av teknologier med relevans för Boch toxinvapenkonventionen. Modellen fungerade mycket väl när den användes för bedömningar av tre utvalda teknologiområden. Slutsatsen från riskbedömningen var att utbildningsnivån och kompetensen är nyckelindikatorer för risken att teknologier används i offensivt syfte. Modellen kan användas med ett brett spektrum av andra parametrar och teknologier för bedömning av potentiell offensiv användning. En slutsats baserad på de aktuella bedömningarna är att risken för att icke-statliga aktörer ska utnyttja sofistikerade teknologier i negativt syfte tenderer att överdrivas. Risken är betydligt större för att s.k. insiders med erforderlig kompetens ska utnyttja teknologiska framsteg för offensiva syften, oavsett existerande och framtida restriktioner. Ur den aspekten är det viktigt att skapa en atmosfär inom life scienceområdet där medvetenhet och utbildning om dubbelanvändningsproblematiken kombinerat med etiska aspekter är självklar. Detta skulle minska risken för att teknologier inom life science området utnyttjas för offensiva syften.
Abstract The main objective with this study was to design a matrix format model for risk assessment of potential for malicious use of technologies relevant to BTWC. The attempt was to utilise in-house knowledge and expertise within these technologies to create the model, and to make relevant assessments of technology areas of concern. The risk assessment model was found to be useful for the purpose. The concluding findings after the assessments of the technologies were that education and competence are key determinants for the ability of misusing technologies to develop biological agents intended for malicious use. It is arguable, though, why someone would spend money and time on modifying and manufacturing biological agents when it would be much easier and cheaper to utilise one from the plethora of already existing agents. This tentative model could be used, not only with the current aims and technologies, but also with a broad range of other parameters and technologies that are to be evaluated as with regard to their potential for misuse. According to these findings, it might be an idea to refrain from putting too much emphasis on the possibility for non-state actors to misuse more sophisticated life science technologies. Instead, it could be emphasised that capable insiders with ill intentions would pose a more serious threat, regardless of existing and future restrictions. Therefore, the authors are in favour of creating an atmosphere within the life science field where awareness and education of dual-use issues are interwoven with other aspects of ethical concern. These steps towards a higher level of awareness would be a major step towards reducing the risk for misuse of diverse life science technologies.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182