Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Försvarets materielinköp och andra statliga myndigheters investeringar - en jämförelse av planering, finansiering och genomförande.

Försvarets materielinköp och andra statliga myndigheters investeringar - en jämförelse av planering, finansiering och genomförande. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Peter Nordlund, Richard Murray, Gustaf Salomonsson, Ann Lundberg
Ort: Stockholm
Sidor: 81
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-03-01
Rapportnummer: (FOI-R--3644--SE)
Nyckelord investeringar, statliga myndigheter, finansiering, planering, försvarsmateriel
Keywords investments, public agencies, financing, planning, defence equipment
Sammanfattning I denna rapport jämförs Försvarsmaktens investeringar, främst i försvarsmateriel, med investeringar i andra statliga myndigheter. I jämförelsen framstår Trafikverket som den myndighet som man kan dra flest paralleller med. Trafikverket är den största investeraren bland statliga myndigheter följt av Försvarsmakten. De flesta andra statliga myndigheter investerar för förhållandevis blygsamma belopp sett till verksamhetens storlek. Rapporten redogör vid sidan av Trafikverket för några av de övriga myndigheter som gör investeringar. Försvarsmakten gör sina investeringar indirekt via en intermediär, den upphandlande myndigheten Försvarets materielverk, istället för direkt av sina leverantörer som de flesta andra myndigheter. Jämförelsen pekar ut planering, finansiering och beslutsunderlag som områden där arbetssätt och erfarenheter från Trafikverket skulle kunna nyttiggöras Försvarsmakten. Exempel på detta är en ökad finansiell flexibilitet i form av ökade möjligheter till anslagssparande och anslagskrediter samt tillgång till andra finansieringsformer än anslag. Planeringsprocessen för trafikverkets investeringar har många inslag som skulle göra den lämpad att studera vid den fortsatta utformningen av planeringsprocesserna inom försvaret. Inte minst avseende långsiktighet och dialog mellan departement och myndighet finns mycket att hämta från Trafikverket och dess planering. Beslutsunderlagen i Trafikverket utgörs ofta av samhällsekonomiska kalkyler där såväl effekter som kostnader värderas i kalkylerna. Både Trafikverket och Försvarsmakten upplever att prisomräkningen av anslagen för att möta pris- och kostnadsutvecklingen för investeringarna inte är tillräcklig.
Abstract This report compares the investments of the Swedish Armed Forces, primarily in defence equipment, with the investments of other Swedish public agencies. Through this comparison, it becomes apparent that the Swedish Transport Administration is the agency with which the most parallels can be drawn. The Swedish Transport Administration is the largest investor among the public agencies, followed by the Armed Forces. Most other agencies make relatively modest investments in relation to the size of their operations. In addition to the Transport Administration, the report also presents information about the investments of a selected number of other agencies. The Armed Forces make investments indirectly through an intermediary, the procuring agency, the Swedish Defence Materiel Administration, instead of directly from the suppliers, as would most other agencies. The comparison points to planning, financing and decision making, as areas where the methods and experiences of the Transport Administration could be of value to the Armed Forces. A good example would be improving financial flexibility by increasing the Armed Forces' possibility of transferring budgetary allocations means in between years, and by allowing the Armed Forces to access other sources of financing in addition to budgetary allocations. The Transport Administrations investment planning procedures has many aspects worthy of consideration by the Armed Forces. Not least, as regards long-term forward planning and the dialog between agency and ministry, a lot can be learned from the Transport Administration and its planning procedures. The Transport Administrations often bases its decisions on calculations of public benefit, cost benefit analysis, that take both effects and costs into account. Both the Transport Administration and the Armed Forces feel that the automatic increases in allocated means, intended to compensate the agencies for price and cost changes, are insufficient.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182