Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Modeller och optimeringsmetoder för personalflödesanalyser.

Modeller och optimeringsmetoder för personalflödesanalyser. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Janne Åkerström
Ort: Stockholm
Sidor: 45
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-04-10
Rapportnummer: (FOI-R--3648--SE)
Nyckelord Försvarsmakten, officerare, rekrytering, inflöde, utflöde, linjär programmering
Keywords Swedish Armed Forces, officers, recruitment, inflow, outflow, linear, programming
Sammanfattning I föreliggande rapport presenteras en matematisk modell, byggd på linjär programmering, för flöden av officerare inom Försvarsmakten. Den modellerar och ger möjlighet att optimera flödet mellan kategorier och inflödet av officerare inom hela Försvarsmakten, men kan även (vilket också visas) skalas ner till att endast beröra ett förband eller en vapengren. I rapporten ges också förslag på hur modellen kan användas samt förslag på hur man kan skatta de värden som skall matas in i modellen. Eftersom det under arbetet visade sig nödvändigt att modellera även avgångar ur Försvarsmakten presenteras också en modell för pensionsavgångar bland officerare.
Abstract Using linear programming, the intake and outflow of officers in the Swedish Armed Forces is modeled. The model is used to optimize the size of the intake, promotion and volume of officers. The focus lies on the entire SWAF, but the model might also be used to study a service branch or smaller military unit. Suggestions on how to estimate the variables needed in the model are given. During the work the need to model the outflow of officers caused by retirement arose. Because of this, a model for tracking the retirement of officers is also included.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182