Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Om indirekta, komplexa och oönskade händelser. Att analysera risker med stor osäkerhet.

Om indirekta, komplexa och oönskade händelser. Att analysera risker med stor osäkerhet. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Hannes Sonnsjö, Malin Mobjörk
Ort: Stockholm
Sidor: 73
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-04-05
Rapportnummer: (FOI-R--3649--SE)
Nyckelord riskanalys, riskbedömning, riskperception, komplexa risker, systemiska risker, epistemologiska risker, svarta svanar
Keywords risk analysis, risk assessment, risk perception, complex risks, emerging risks, systemic risks, epistemic risks, black swans
Sammanfattning Utgångspunkten för denna studie är insikten om att det finns olika typer av risker och att vissa risker - komplexa risker - innebär utmaningar för den traditionella riskbedömningen i och med dess fokus på sannolikhet och konsekvens. För att kunna utveckla riskbedömningen så att den bättre kan hantera dessa komplexa risker behöver kunskaperna om dem fördjupas. Detta behov förstärks av att de inte utgörs av en homogen samling risker. Det övergripande syftet med denna rapport är därför att, baserat på ett antal studier, diskutera vilka karaktärsdrag som utmärker komplexa risker liksom att presentera och diskutera innebörden i de olika begrepp som används för att tala om dessa risker. För att få en överblick kan de risker som hanteras i studien ses utifrån två synvinklar, även om de bägge är tätt sammanlänkade och rentav beroende av varandra. Å ena sidan handlar det om utmaningar kopplade till vår förmåga att förvärva kunskap om dessa risker. Detta relaterar i hösta grad till riskernas karaktär; om komplexitet, det vill säga om den icke-linjära relationen mellan orsak och verkan; om vetenskaplig osäkerhet det vill säga brister i modeller eller datatillgång; och om socio-politisk tvetydighet det vill säga olika samhällsgruppers nivåer av risktolerans och normer kring risker. Å andra sidan handlar det om utmaningar kopplade till kognitiv förmåga, eller mer bestämt om individers riskperception och värderingar. För att förstå en alltmer komplicerad värld finns det ett antal mentala strategier som skapar mönster i en värld som tycks vara präglad av slumpmässighet. Dessa strategier kan emellertid leda till felaktiga slutsatser när en begränsad mängd data får representera en större företeelse eller när olika utvecklingar helt missas på grund av att fokus är inriktat på annat håll. Detta blir särskilt viktigt att ta i beaktande eftersom mycket av arbetet kring identifiering av komplexa och framtida risker baseras på expertbedömningar vilka även de präglas av perspektiv och tolkningar. Det finns ett antal begrepp som på ett eller annat sätt relaterar till komplexa risker, vilket är det samlingsnamn vi använder för dessa risker. En vanligt förekommande benämning är framväxande risker (eng. emerging risks), vilka kännetecknas av att de helt, eller till stor del, saknas historisk data kring en händelse. I och med avsaknaden av data blir det dels mycket svårt att göra såväl sannolikhets- som konsekvensbedömningar, dels blir tolkningsutrymmet större, varpå perspektiv och värderingar blir viktiga inslag i riskbedömningen. Nära kopplat till detta ligger systemiska risker (eng. systemic risks) vilka framförallt handlar om risker vars effekter blir systemöverskridande på grund av de komplicerade beroendeförhållanden som har vuxit fram, inte minst i och med en allt mer globaliserad ekonomi. En tredje typ av risk, som även den knyter an till framväxande risker, är så kallade epistemologiska risker (eng. epistemic risks) vilka i grunden handlar om hur människan skap
Abstract There are different types of risks and some of these, due to their increased complexity, challenge the traditional risk assessment with its focus on probability and consequence. A first step in order to better manage and cope with these complex risks is to understand that they do not comprise a homogenous set of risks. Instead they require deeper knowledge on a broad set of events. The overall aim of this report is therefore, on the basis of a number of studies, to discuss the traits that characterize complex risks as well as to present and discuss some of the more important notions that occur throughout the literature when talking about these types of risks. Even though closely interlinked there are, broadly speaking, two themes or challenges covered in this study regarding how complex risks may be discussed. On one hand, it relates to our inability to acquire new knowledge, which in turn can be traced down to the characteristics of these risks, namely; complexity, i.e. the non-linear relationship between cause and effect: scientific uncertainty, i.e. flaws in models or data access: and socio-political ambiguity, i.e. levels of risk tolerance among different social groups and societal norms regarding risks. On the other hand, complex risks pose challenges in relation to our cognitive ability, or more specifically on individual risk perception and values. In order to understand an increasingly complex world, there are a number of mental strategies for creating patterns in a world characterized by randomness. These strategies can however lead to erroneous conclusions when for example a limited amount of data is seen as representative for a larger phenomenon. This becomes particularly important since much of the work on the identification of complex risks is based on expert assessments, which in turn could be plagued by interpretations and subjectivity. There are a number of concepts surrounding complex risks, which is the general term used for the risks discussed in this study. A common notion is emerging risk which is characterized by an almost complete lack of historical data regarding an event. Due to this lack of data, the probability assessment, as well as the impact assessment, becomes increasingly hard to conduct. It also implies that the need for interpretation becomes larger which opens up for the influence of individual perspectives and values in risk assessment. Closely related to this is the notion of systemic risks, which mainly involves risks whose effects spread across systems due to the complex interdependencies that has emerged, particularly in an increasingly globalised economy. A third type of risk, which is also linked to emerging risks, is the so-called epistemic risk which is grounded in the way individuals form their understanding of a complex world. This becomes especially challenging in the cases of rare events (high impact, low probability events) or due to the phenomenon that is known as black swans. Identification

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182