Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Forskningstrender för styrda vapen - Del 1.

Forskningstrender för styrda vapen - Del 1. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Per Brämming, Fredrik Marsten Eklöf, Fredrik Näsström, John Robinson, Peter Strömbäck
Ort: Stockholm
Sidor: 52
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-04-10
Rapportnummer: (FOI-R--3652--SE)
Nyckelord styrda vapen, trender, styrning, navigering, banplanering, IR, målsökare
Keywords guided, weapons, precision, trends, guidance, navigation, control, IR, seeker
Sammanfattning I denna rapport analyseras dagens forskningstrender inom styrda vapen med fokus på styrning, banplanering, navigering och bildalstrande IR-målsökare. De tydligaste trenderna på systemnivå är införandet av styrförmåga till tidigare ostyrda vapen. Man kan konstatera att styrförmåga snart finns hos alla typer av vapen, och att de vapen som sedan tidigare har haft styrförmåga nu får ökad autonomitet (t.ex. så som "loitering munitions"). Miniatyrisering av komponenter, möjlighet att mekaniskt, elektrisk och optiskt integrera olika funktioner samt förbättrad beräkningskapacitet är förmågor som möjliggör de nya styrda vapnen. Den ökade förmåga till navigering genom b.la. GPS och små, tåliga tröghetssensorer är en förutsättning för verkan med hög precision. Fler och oberoende satellitnavigeringssystem etableras och nya civila och militära signaler införs. Navigeringssystem baserade på atominterferometri är under utveckling och kan komma att få betydelse i svåra miljöer som navigering under vatten och där GPS är utstört. Ytterligare ökad precision hos vapensystem fås med målsökare. En trend för IRmålsökare är att olika typer av sensorer kombineras för att få förbättrad allvädersförmåga och minskad störkänslighet. Nya material kan komma att få en betydelse för ökad sensorkänslighet och minskade kostnader.
Abstract The research trends for guided weapons are analyzed in this report with special focus on the topics of guidance, navigation, control (GNC) and imaging infrared seekers (IIR). The most prominent trend on a system level is that previously unguided weapons are equipped with guidance capability. Precision-guided capability is soon introduced to all types of weapons and those already equipped are given increased autonomy (like loitering munitions). The miniaturization of components, the capability of integrating mechanical, electronic and optical functions as well as improved computational capacity are capabilities that enable modern precision-guided weapons. The increased capability in navigation through GPS and small, robust inertial sensors is a basis for precision engagement. Independent satellite navigation systems are established and new civil and military signals added for improved accuracy, robustness and Navigational Warfare capabilities. Navigation systems based on atom interferometry are being developed and could provide a solution to high accurate navigation in difficult environments such as under water and where GPS is jammed. Increased precision can also be achieved with seekers. A current trend for seekers is that different sensors are combined to improve all weather capability and reduce sensitivity to counter measures. New types of materials can come to increase the sensitivity and reduce the cost.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182