Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Computational Creativity: Novel Technologies for Creative Decision Making. An introduction and literature review.

Computational Creativity: Novel Technologies for Creative Decision Making. An introduction and literature review. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Tove Gustavi, Magnus Jändel
Ort: Stockholm
Sidor: 64
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-05-07
Rapportnummer: (FOI-R--3664--SE)
Nyckelord Beslutsstöd, autonomi, artificiell intelligens, maskinkreativitet
Keywords Decision Support, Autonomy, Artificial Intelligence, Computational, Creativity
Sammanfattning Kreativt beslutsfattande är ofta nyckeln till framgång men ledare är många gånger stressade och har då svårt att komma på den förlösande idén. Det är mycket lättare att utvärdera en idé när den väl ligger på bordet. Hur får vi fram nya och relevanta idéer i strategiskt och operativt beslutsfattande? Traditionella lösningar bygger på att stimulera mänsklig kreativitet med innovationskonsulter, brainstorming och kreativitetsprocesser men detta passar ibland inte för de höga kraven och tempot i militärt beslutsfattande. Kan maskinintelligens bidra med kreativa idéer? Det är nyckelfrågan i det nya forskningsfältet maskinkreativitet. Principen för beslutstöd med maskinkreativitet är att artificiell intelligens i form av ett datorprogram stödjer en beslutsprocess genom att föreslå nya idéer. Dessa idéer kan i operativt beslutsfattande introducera nya handlingsalternativ, identifiera anomalier i beslutsfattares situationsuppfattning eller föreslå aspekter av situationen som beslutsfattare borde titta närmare på. Strategiskt beslutfattande kan till exempel stödjas med idéer till nya scenarier eller förslag till nya tekniska lösningar. Rapporten är skriven på uppdrag av FMV och beskriver därför forskningen inom maskinkreativitet med fokus på vad som är användbart för beslutsstöd och för militärt relevanta autonoma system. I kapitel 1 förklarar vi för läsare som inte är datorvetare hur det är möjligt för maskiner att hjälpa människor med kreativa idéer och hur långt forskningen i stora drag har kommit. Vi ger exempel på hur maskinkreativitet idag används för strategisk scenarioplanering och hur operativa beslut kan stödjas. Kapitel 2-4 är en litteraturstudie där vi beskriver viktiga metoder såsom begreppsanalogier, informationsteori, logikmetoder och genetisk programmering. Vi analyserar även vad vi kan lära oss från tillämpning av maskinkreativitet inom berättelseskapande, konst och teknikinnovation. I kapitel 5 gör vi ett försök till prognos över teknikutveckling och tillämpning inom beslutstöd och autonoma system.
Abstract Creativity is often the key to success in decision making but stressed leaders find it difficult to come up with novel ideas. It is much easier to evaluate an idea once it is on the table. How do we develop new and relevant ideas in strategic and operational decision-making? Traditional solutions are based on inspiring human creativity with consultants, brainstorming and innovation processes but these approaches are not always adequate for fast-paced military decision making. Can artificial intelligence contribute creative ideas? This is what the emerging science of Computational Creativity is exploring. Computational creativity software supports operational decision processes by proposing novel and relevant ideas including possible courses of action, anomalies in the current situation analysis or aspects of the situation that should be considered by the staff. Strategic decision making is aided with new scenarios or technical solutions. This report is commissioned by the Swedish Defence Materiel Administration. We review computational creativity from the perspective of decision support and autonomous systems. The first chapter explains in layman's terms how it is possible for machines to support humans with creative ideas and how far the research has advanced. Examples on how computational creativity today is used for strategic scenario planning are provided and we discuss how operational decisions can be supported in the future. Chapters 2-4 review the scientific literature on computational creativity. We analyse the tools of computational creativity including conceptual analogies, information theory, logic and genetic programming. We also examine applications of computational creativity in decision making, story generation, art, technology, and innovation. In chapter five, we forecast the evolution of technologies and applications for decision support and autonomous systems.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182