Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Maskeringsfärg, markarenan. Tekniskt underlag, internationella signaturer.

Maskeringsfärg, markarenan. Tekniskt underlag, internationella signaturer. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hans Kariis, Åsa Andersson, Ola Friman, Tomas Hallberg, Steven Savage, Thomas Svensson, Gustav Tolt
Ort: Linköping
Sidor: 36
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-06-17
Rapportnummer: (FOI-R--3669--SE)
Nyckelord Kamouflage, maskering, färg, målning, kravsättning
Keywords Camouflage, paint, ground
Sammanfattning Inför anskaffning av maskeringsmålningsfärg för markarenan har FOI tagit fram underlag för kravsättning. En historisk studie av svenska färger har gjorts. Inhämtning av internationella dokument ger en bild av andra länders syn på kravsättning. Fyra exempelbakgrunder har studerats: tajga, djungel, arktiskt och urbant. Förutom det synliga området beaktas även ultraviolett och nära infrarött. För det ultravioletta området övervägs en temporär vit färg som komplement till den permanenta färgen. Förslag på metodik för kravsättning presenteras, som kan användas för att extrahera relevant information ur en stor informationsmängd. Slutligen ges rekommendationer hur arbetet bör drivas vidare.
Abstract Prior to procurement of camouflage paint for the ground arena FOI has developed a basis for establishing requirements. A historical study of Swedish paints has been performed. Collection of international documents provides a picture of other countries' views on the requirement for paint systems. Four example backgrounds have been studied: taiga, jungle, arctic and urban. The spectral regions considered include ultraviolet, visual and near infrared. As well as permanent camouflage paint the study has considered temporary camouflage white paint for the ultraviolet spectra. A method for establishing requirements, is presented, that can be used to extract relevant information from a large amount of information. The report concludes with recommendations on how the work should be continued.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182