Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Polarimetric Optimization of Static Human-to-Background Contrast in Through-Wall ISAR Measurements.

Polarimetric Optimization of Static Human-to-Background Contrast in Through-Wall ISAR Measurements. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ain Sume, Tommy Johansson, Stefan Nilsson, Anders Örbom
Ort: Linköping
Sidor: 84
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-06-11
Rapportnummer: (FOI-R--3670--SE)
Nyckelord polarimetri, ISAR, avbildning, väggpenetrerande radar, se-genom vägg, optimering, kontrast, människa/bakgrund
Keywords polarimetry, ISAR, imaging, wall penetrating radar, see-through walls, optimization, contrast, human/background
Sammanfattning ISAR-bilder (Invers Syntetisk Apertur-Radar) från polarimetriskt fullständiga mätningar genom trävägg av en statisk scen, innehållande en sittande människa i ett sparsamt möblerat rum, har optimerats med avseende på kontrasten människa/bakgrund. Mätningarna täckte frekvensområdet 6-11 GHz. Optimeringen har gjorts beräkningsmässigt genom variation av polarisationen, som antagits allmänt elliptisk, hos både sänd- och mottagarantennen. Kontrastökningen ger förbättrad detektion av den statiska människan. Bilderna togs fram med en ISAR-integration över 15° asimutvinkel. Olika bilder erhölls genom att betrakta scenen från olika aspektvinklar över ett 150° brett asimutintervall. Ingen korrektion har gjorts för vägginverkan; kontrastförbättringen tillämpas på den aktuella signalen från mottagarantennen. Två kontrastförstärkande metoder har testats och resultatet har jämförts med de kontraster som fås med användning av antenner med fix polarisation, med sändning/mottagning i alla möjliga kombinationer av horisontell/vertikal (H/V) polarisation eller av Höger- Cirkulär/Vänster-Cirkulär (engelsk förkortning RC/LC). Den ena metoden använder ett iterativt förfarande, med beskrivning av mål- och bakgrundspridning med den s.k. Kennaughmatrisen, som beräknas pixelvis i ISAR-bilden från spridningsmatriselementen i H/V-bas. Den andra metoden, som baserar sig på spridningsbeskrivning medelst kovariansmatrisen, ger via en generaliserad egenvektorlösning en polarimetrisk viktsvektor, vars komponenter innehåller de optimala antennpolarisationsvektorerna hos sänd- och mottagarantenn. Den största kontrastökningen erhölls med den iterativa proceduren och var typiskt av storleksordningen några få dB relativt de fixa kombinationerna H/V eller RC/LC, i det studerade aspektvinkelintervallet. En allmän trend kunde observeras hos de optimerade sänd/mottagarpolarisationerna att vara nära horisontella eller nära vertikala, samt nära ortogonala. Detta medför att ett fixt korspolariserat val (HV eller VH) för sändning/mottagning är ett tämligen gott val, om optimering inte är möjlig. De effektnivåer som fås med korspolariserade sänd-/mottagarantenner är emellertid signifikant lägre än för lika polariserade antenner, vilket kan skapa problem vid systemrealisering.
Abstract ISAR (Inverse Synthetic Aperture Radar) images obtained from fully polarimetric 6-11 GHz measurements through a wooden wall of a static scene, containing a sitting human in a sparsely furnished room, have been enhanced with respect to the human-to-background power contrast by computationally varying the (elliptical) transmit and receive antenna polarizations. The contrast increase will facilitate detection of the static human target. The images were produced with an ISAR integration over 15° azimuth angle. Different images were obtained by viewing the scene from different look angles over a 150° azimuth range. No wall effects have been corrected for; the contrast improvement is applied to the actual signal at the receiving antenna. Two contrast enhancement methods have been tested and compared with the contrasts obtained with antennas that use one of the four Horizontal/Vertical (H/V) transmit/receive polarization combinations or one of the four Right Hand/Left Hand Circular (RC/LC) combinations. One method involves an iterative scheme, with target and background scattering description based on the Kennaugh matrix, calculated pixelwise in the ISAR image from the scattering matrix elements in the H/V base. The other scheme, based on scattering description with the covariance matrix, produces via a generalized eigenvector problem a polarimetric weighting vector whose components contain the antenna polarization vectors of the transmit and receive antennas to improve the contrast. The highest contrast increase was obtained with the iterative procedure, typically of the order of a few dB relative to the fixed H/V or RC/LC combinations in the covered aspect interval. A general trend was found for the optimized transmit/receive polarizations to be nearhorizontal or near-vertical as well as near-orthogonal, making a fixed polarization, crosspolarized (HV or VH) choice for the transmit/receive antennas a reasonably good one, if an optimization is not possible. However, the power levels obtained with cross-polarized transmit/receive antennas are significantly lower than in co-polarization, which may create problems in system implementation.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182