Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Användningen av sociala medier i Försvarsmakten.

Användningen av sociala medier i Försvarsmakten. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Henrik Karlzén
Ort: Stockholm
Sidor: 36
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-06-14
Rapportnummer: (FOI-R--3674--SE)
Nyckelord sociala medier, sociala media, sociala nätverk, enkät, riktlinjer, omvärldsbevakning, kartläggning, lägesinformation, Försvarsmakten.
Keywords social media, social networks, questionnaire, policy, open-source, intelligence, charting, location information, Armed Forces.
Sammanfattning Sociala medier används alltmer för att kommunicera och trenden är att färskare information publiceras, ofta tillsammans med lägesinformation. Detta medför att informationens värde ökar och den blir mer känslig vad gäller möjligheten för motståndare att kartlägga individ och organisation. Den tekniska utvecklingen med mer automatisering medför också att även mindre resursstarka aktörer kan dra nytta av informationen. Den här rapporten redovisar resultaten av en enkätundersökning som genomförts inom Försvarsmakten för att ta reda på anställdas vanor rörande, och uppfattningar om, sociala medier. Resultaten tyder på att respondenterna har god tillgång till sociala medier i tjänsten, ofta via mobila enheter. Enkätsvaren visar att passivt användande är klart vanligast men även aktivt deltagande med tillförande av information sker. Sociala medier ses dessutom som viktigt för Försvarsmakten, både vad gäller verksamheten och av rekryteringsskäl. De riktlinjer som gäller för användningen är inte välkända och respondenternas riskbedömningar varierar. Den skillnad som föreligger mellan riktlinjer och faktiskt användande bör rimligen minimeras genom utbildning och klargöranden. Framtida arbete bör visa om ökade kontrollmekanismer är påkrävda och huruvida Försvarsmakten bör utöva omvärldsbevakning genom de sociala medierna.
Abstract Social media is increasingly being used to communicate and the trend is that more recent information is published, often in conjunction with location information. This means that the value of information increases and becomes more sensitive in terms of the ability of adversaries to chart individuals and the organisation. Technological advances concerning automation also means that less powerful actors can benefit from the information. This report presents the results of a survey conducted in the Armed Forces to establish the employees' habits regarding, and perceptions of, social media. The results indicate that the respondents have good access to social media on duty, often via mobile devices. The survey responses indicate that passive use is definitely the most common but also active participation with information input takes place. Social media is seen as important for the Armed Forces, both for operational and recruitment purposes. The guidelines for use are not very well known and the respondents' risk assessments vary. The difference between guidelines and actual use should reasonably be minimised through education and clarification. Future work should reveal whether increased control mechanisms are necessary and if the Armed Forces should collect open-source intelligence through social media.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182