Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Milt reaktivt pansar – lägesrapport av modelleringsarbete.

Milt reaktivt pansar – lägesrapport av modelleringsarbete. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Magnus Bergh
Ort: Stockholm
Sidor: 24
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-04-22
Rapportnummer: (FOI-R--3676--SE)
Nyckelord mild reaktiv pansar, reaktiv pansar, tillaggsskydd, detonik
Keywords self-limiting reactive armour, SLERA, reactive armour, detonics, ignition and, growth
Sammanfattning Milt reaktivt pansar nyttjar ett okansligt sprangamne for att astadkomma en lokal forbranning som stor inkommande projektil och samtidigt begransar e ekten mot omgivningen. Att analysera eller optimera ett sadant system med avseende pa geometri, sprangamne etc. utgor idag en stor utmaning. En lamplig berakningsmodell, kompletterad med relevanta skjutforsok, skulle kunna mojliggora en kvantitativ beskrivning av de forlopp som bestammer ett systems prestanda for ett givet hot. I denna rapport presenteras det arbete som utforts i syfte att bygga upp en sadan berakningsmodell. Sammanfattningsvis indikerar resultaten att simulering i hydrokod skulle kunna vara ett kraftfullt hjalpmedel for att studera initierings- och propageringsforlopp, samt hur dessa forlopp inverkar pa penetrationsegenskaperna for fallet RSV mot mild reaktiv pansar (SLERA). Lampliga vaxelverkansexperiment samt kalibreringsexperiment for Ignition and Growth-modellen skulle med stod av modellerna sannolikt mojliggora en avsevard kunskapshojning pa omradet. Detta skulle inneb ara ett viktigt steg mot en modell med prediktiv formaga, som kan forutsaga penetrationsdjup utifran ett givet hot samt geometri och material for det reaktiva systemet.
Abstract Self-Limiting Reactive Armour (SLERA) utilizes insensitive energetic material to achieve a localized combustion suciently violent to disturb the penetrator but simultaneously limiting collateral damage. Analyzing or optimizing such a system with respect to geometry, energetic material etc. constitutes a formidable challange. An adequate computational model, together with relevant experiments, could provide a quantitative description of the mechanisms that determine a systems performance against a certain threat. In this report, we present ongoing work at FOI in which the goal is to construct such a model. In conclusion, the results indicate that hydrocode simulation could be a powerful tool for studying initiation and propagation phenomena as well as how these processes a ect the penetration for the case of shaped charge jet incident on SLERA. Suitable experiments of the interaction as well as for the calibration of Ignition and Growth parameters would, together with further model development, bring the current knowledge in the eld to the next level. This would constitute an important step towards a capability that can predict penetration given type of threat, energetic material and geometry of the reactive system.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182