Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Beräkning av avgasemissioner från flygtrafik , beskrivning av FOI3-metoden

Beräkning av avgasemissioner från flygtrafik , beskrivning av FOI3-metoden     Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Tomas Mårtensson, Anders Hasselrot
Ort: Stockholm
Sidor: 29
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-11-13
Rapportnummer: (FOI-R--3677--SE)
Nyckelord Emissioner, bränsleförbrukning, flygtrafik, klimatrapportering
Keywords air traffic, fuel burn, emissions, climate reporting
Sammanfattning Denna rapport innehåller en beskrivning av FOI3-metoden vilken används för att beräkna mängden förbränt bränsle samt avgasutsläpp från flygtrafik. Metoden är framtagen för att effektivt kunna räkna på stora volymer trafik. De utsläpp som beräknas är CO2, CO, HC (uppdelat i CH4 och NMVOC), NOX (samt andel N2O) och SO2. Med FOI3-metoden beräknas totalemissioner och bränsleförbrukning för varje segment av flygningen vilket möjliggör att beräkna utsläppen för LTO-cykeln (Landning and Take Off - utsläpp under 3000 fot) eller för hela flygningen. Det är enkelt att fördela beräknade utsläpp på flygplantyp, flygplats eller andra kategorier som t.ex. inrikes eller utrikes trafik. Detta dokument beskriver FOI3 metoden vad avser metod, krav på indata, typ av utdata och en uppskattning av metodens felkällor. Detta metoddokument ersätter tidigare rapport (FOI-R-1625-SE) som beskriver den äldre FFA2-metoden.
Abstract This report describes the FOI3-method. The method calculates emissions and fuel burn from aircraft. This method is tailored to deal with a large amount of data (typically emission inventories for a year of traffic at many airports). The calculated emissions are CO2, CO, HC (divided into CH4 and NMVOC), NOX, N2O and SO2. The FOI3 method calculates total emissions and fuel burn for each segment of the flight and can be used to calculate the so called LTO cycle (Landing and Take Off cycle below 3000 feet) or for the entire flight. It is easy to allocate the output to individual aircraft types or airports or in different categories like international or domestic flights. In this report we present the methodology, emission sources, requirements on input data and an error estimate of the FOI3 method. This report replaces earlier report (FOI-R-1625--SE) in which the older FFA2 method was described.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182