Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Varför öva tillsammans? – mot en gemensam inriktning och samordning av tvärsektoriella övningar.

Varför öva tillsammans? –  mot en gemensam inriktning och samordning av tvärsektoriella övningar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jenny Ingemarsdotter, Camilla Trané
Ort: Stockholm
Sidor: 57
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-06-18
Rapportnummer: (FOI-R--3679--SE)
Nyckelord tvärsektoriella övningar, samverkansövningar, samverkan, krisberedskap, erfarenhetshantering, inriktning, samordning, generella förmågor, delförmågor, indikatorer.
Keywords cross-sector exercises, civil protection and emergency preparedness, cooperation, capabilities, feed-back of experiences
Sammanfattning FOI har fått i uppdrag av MSB att stödja utvecklingen av en process för inriktning och samordning av tvärsektoriella övningar. Denna rapport redovisar uppdragets analyser och resultat. I tvärsektoriella övningar övas framför allt samverkan, dvs. aktörerna övar sin förmåga att tillsammans hantera konsekvenserna av en allvarlig händelse eller kris. Vad detta innebär - att öva och utveckla förmågor - är ett huvudtema i denna rapport. I rapporten presenteras en processmodell för erfarenhetshantering och inriktning av tvärsektoriella övningar. Modellen visar hur erfarenheter från övningar kan tas om hand på ett systematiskt sätt för att bilda underlag för inriktning och samordning och därigenom bidra till förmågeutveckling. Rapporten redovisar fördjupade analyser av: ? innebörden av samverkan i teori och praktik, ? begreppet förmåga i ett övningsperspektiv och möjligheten att konkretisera generella förmågor i delförmågor och indikatorer, ? erfarenhetshanteringens syften och delsteg. Rapporten avslutas med en framåtblick och slutord.
Abstract This report is the result of a study conducted by the Swedish Defence Research Agency (FOI) on behalf of the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB). The aim of the study has been to develop a process for direction and coordination of cross-sector exercises in order to contribute to the enhancement of societal emergency preparedness. Cross-sector exercises aim to enhance cooperation. The practical implications of this aim - joint management of the consequences of an incident - is an important theme in this report. It is argued that it is crucial to achieve a systematic feedback of experiences from exercises and incidents in order to gradually enhance the emergency preparedness capacity of both individual authorities and of society as a whole. The report presents a process for the direction of cross-sector exercises where experiences from previous exercises are utilized in a systematic manner. In addition, the report presents extended analyses of: ? the meaning of cross-sector cooperation in theory and practice, ? how to translate general capacities into observable objectives in the context of exercises (in terms of specific capacities and indicators), ? how to systematise the feed-back and utilization of experiences from cross-sector exercises. The report is concluded with a discussion of future trends and the role of exercises in society's emergency preparedness.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182