Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Generering av terrängmodeller och målbibliotek för sensorvärdering.

Generering av terrängmodeller och målbibliotek för sensorvärdering. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Fredrik Näsström, Jonas Allvar, Jimmy Berggren, Johan Hedström, Andreas Persson
Ort: Linköping
Sidor: 33
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-08-21
Rapportnummer: (FOI-R--3683--SE)
Nyckelord terrängmodeller, målbibliotek, simulering, modellering, värdering
Keywords terrain models, target library, simulation, modeling, assessment
Sammanfattning För att kunna göra bra värderingar av sensorsystem med simuleringsbaserade metoder krävs högkvalitativa simuleringar av sensorsystem. Projektet SIMSENS (Simuleringsbaserade metoder för sensorvärdering) har i uppgift att utveckla en simuleringsmiljö för värdering av sensorsystem i olika miljöer, väderförhållanden och tidpunkter. Simuleringsverktyget som vidareutvecklas för detta är MSSLab (MultiSensorSimulerings- Lab). För att få noggranna simuleringar av sensordata krävs att alla simuleringsmodeller som t.ex. terrängmodeller, målobjekt, materialklassificering, scensimulering och sensormodeller är av hög kvalité. I denna rapport beskrivs arbetet med terrängmodeller och målbibliotek som har utförts i projektet. I MSSLab kan sensorsystem nu simuleras i terrängmodellerna: Kvarn, Norrköping och Mellanöstern. Ett mycket viktigt arbete har varit att ta fram en metodik för automatisk materialklassificering av terrängmodeller. Den framtagna metodiken har använts för att materialklassificera de tre terrängmodellerna. Det är även mycket viktigt att objektmodellerna i en simulering är av hög kvalité. Ett 3D-modellbibliotek med olika objekt och människor har vidareutvecklats för högkvalitativa sensorsimuleringar . För att göra det möjligt att simulera sensordata med animerade människor har HLAS (High Level Animation System) vidareutvecklats med nya beteenden för de animerade människorna.
Abstract In order to perform accurate assessment of sensor systems with simulation based methods, high quality simulations of sensor systems are required. The task for the SIMSENS project (Simulation based sensor system assessment) is to develop a modular sensor system simulation program that can simulate sensor systems in various environments, weather conditions and time periods. The simulation tool that is further developed is the MSSLab (MultiSensorSimulationLab). Accurate simulations of sensor data require that all simulation models e.g. terrain models, target object, material classification, scene simulation and sensor models are of high quality. This report describes the work with terrain models and target library that has been done in the project. In MSSLab sensor systems can now be simulated in the terrain models Kvarn, Norrköping and Middle East. A very important work has been to develop an automated methodology for automatic material classification of terrain models. The developed methodology has been used to classify the material of the three terrain models. It is also very important that the object models are of high quality. A target library of various objects and people has therefore been further developed. In order to enable simulations of sensor data with animated persons, HLAS (High-Level Animation System) has been further developed with new behaviors for animated people.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182