Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Invisning med elektronisk karta. Betydelsen av skärmstorlek och tillgänglig tid för invisning.

Invisning med elektronisk karta. Betydelsen av skärmstorlek och tillgänglig tid för invisning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Per-Anders Oskarsson, Björn Johansson, Jonathan Svensson, Charlotte Hellgren, Henrik Allberg
Ort: Linköping
Sidor: 38
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-09-23
Rapportnummer: (FOI-R--3685--SE)
Nyckelord invisa riktning, peka ut riktning, GPS, elektronisk karta, mental, arbetsbelastning, spatial lägesuppfattning, spatiala test, PTSOT
Keywords indicate direction, point out direction, GPS, electronic map, mental, workload, spatial awareness, spatial tests, PTSOT
Sammanfattning Denna rapport redovisar en studie som genomförts med syftet att undersöka betydelsen av displayens storlek och tillgänglig tid för invisning när riktningen till symboler som visas på en elektronisk karta ska pekas ut i terrängen. Det är troligt att enskilda soldater i framtiden kommer att utrustas med någon form av digitalt stöd som omfattar navigationsutrustning där riktningar och positioner till egna enheter/soldater samt hot kan visas. Hur en sådan utrustning ska utformas är ännu inte fastställt och olika föreslagna lösningar varierar avseende displayens storlek, upplösning och beskaffenhet. En större display har fördelen att den ger en tydlig och översiktlig bild, men nackdelen att den är svårare att bära med sig. En mindre display har fördelen att den är lättare att bära med sig, men nackdelen att bilden blir mindre översiktlig och riskerar bli fylld av symboler så att detaljer kan vara svåra att se, vilket kan göra att det oftare blir nödvändigt att zooma i bilden. Tidigare försök har visat att förmågan att göra invisningar med elektronisk karta på en liten display är relativt god när invisningen görs utan tidsbegränsning. I detta försök varierades därför tillgänglig invisningstid för att undersöka hur precisionen påverkades när invisningstiden begränsades. Dessutom undersöktes om precisionen vid invisningarna kunde ökas genom användning av en större display. Studien genomfördes med 16 deltagare som fick göra invisningar i terrängen av symboler som visades på en elektronisk karta. Invisningarna gjordes med två olika displayer, en liten (3,5 tum) och en stor display (9,7 tum). Tillgänglig tid för invisningarna begränsades till 5, 10, 15 och 20 sekunder. Dessutom undersöktes sambandet mellan spatial förmåga, som uppmättes med tre olika vedertagna spatiala test, och precisionen på invisningsuppgiften. Resultaten visade att precisionen med den stora skärmen var signifikant bättre än med den lilla displayen. Skillnaden i precision var dock relativt liten (1,6 grader) och uppväger knappast de praktiska nackdelarna med att hantera en stor display. Tillgänglig tid för invisning påverkade inte precisionen vid invisning för någon av de två displayerna. Tidpress, uppgiftens svårighet och mental arbetsbelastning upplevdes dock som högre när invisningstiden minskades. Det spatiala testet PTSOT visade relativt starkt samband med precision på invisningsuppgiften och i synnerhet för invisningar med den lilla displayen och vid kort tillgänglig invisningstid. Det är sannolikt också dessa förutsättningar som ställer störst krav på spatial förmåga.
Abstract This report presents a study performed with the purpose of investigating the effects of display size and available performance time on the task of indicating the direction in the terrain to symbols that are shown on a digital map. In the future soldiers will most likely be equipped with some type of digital support, including a navigational aid where directions and positions of own units/soldiers and threats will be displayed. At present, the design of this type of equipment is not decided, and several solutions have been suggested with various sizes of displays and resolutions. The advantage with a larger display is that it provides a clear picture that is easy to grasp, but the drawback is that it is more difficult to handle and carry. The advantage with a smaller display is that it is easier to handle and carry, but the drawback is that the picture may be filled with symbols and thus perceived as messy and less easy to grasp, and therefore it may be necessary to zoom the picture. Previous experiments have shown relatively good precision of indication of direction with an electronic map on a small display when the indications are performed without time pressure. Therefore, in this experiment the time available to perform the indication task was varied, with the purpose of investigating the effects on precision when the available time was limited. In addition, it was investigated if the precision of the indication task could be further improved if a larger display was used. This study was performed with 16 participants who performed the task of indicating the direction in the terrain to targets presented on an electronic map. Two displays were used for the indication task, one small (3.5-inches) and one large display (9.7-inches). The time available for the indication task was limited to 5, 10, 15, and 20 seconds. In addition, the relation between spatial ability, as measured with tree different established spatial tests, and the precision on the indication task was investigated. The results showed that the precision with the large display was significantly better compared to the small screen. However, in practice the difference was relatively small (1.6 degrees) and most likely it does not outweigh the disadvantages of carrying and handling a large display. Time available for the indication task did not affect the precision on the task for any of the two displays. However, time pressure, task difficulty, and mental workload were rated higher when the time available for the indication task was shortened. The relation between the spatial test PTSOT and the precision on the indication task was relatively strong. In particular this was true when the indications were performed with the small display and with short time available for the indication task. This is also most likely a situation which puts high demands on spatial ability.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182