Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Implementering av korrektionsmetoder inom gammaspektrometri.

Implementering av korrektionsmetoder inom gammaspektrometri. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sofia Jonsson, Henrik Ramebäck, ,
Ort: Umeå
Sidor: 37
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-10-31
Rapportnummer: (FOI-R--3686--SE)
Nyckelord Gammaspektrometri, kalibrering, koincidenssummation, korrektion, ANGLE, EFFTRAN, GESPECOR, VGSL
Keywords Gamma spectrometry, calibration, coincidence summing, correction, ANGLE, EFFTRAN, GESPECOR, VGSL
Sammanfattning En kalibrering inom högupplöst gammaspektrometri (HPGe: High Purity- Germanium) med ett certifierat referensmaterial är giltig för den mätgeometri och den provmatris som användes vid kalibreringstillfället. Om det certifierade referensmaterialet som använts vid kalibreringen innehåller radionuklider som sänder ut gammafotoner i kaskad (koincidenssummation) kommer dessa att påverka effektivitetskalibreringen, om detta inte korrigeras för i samband med kalibreringen. Denna effekt ökar med kortare avstånd till detektorn. Mätningar av prover som avviker från den mätgeometri och den matris som kalibreringen utförts för resulterar i en avvikande attenuering av gammafotonerna och följaktligen även av aktivitetsbestämningen. Dessa avvikelser behöver därför korrigeras för. Denna rapport beskriver tillvägagångssättet att ta fram en koincidensfri kalibrering samt en utvärdering av fyra olika programvaror för beräkning av korrektionsfaktorer för vanliga systematiska effekter inom gammaspektrometri
Abstract Calibration of a High Purity Germanium (HPGe) detector with a certified reference material is valid for the specific geometry and matrix that was used during calibration. If the certified reference material contains nuclides emitting gamma photons in cascade (coincidence summing), this will have an effect on the efficiency calibration unless this is corrected for. The effect of coincidence summing is increasing with a shorter distance to the detector. When measuring samples that differs from the calibration geometry or matrices, the attenuation of the photons and consequently the activity determination will be affected. Therefore, these differences have to be corrected for. In this report the approach for establishment of a coincidence free near geometry calibration is shown. Further, the use of four different computer codes for calculation of correction factors for systematic effects within gamma spectrometry was evaluated.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182