Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Extraktion av hydrolyserade och oxiderade produkter från kemiska stridsmedel med polymera fastfas-kolonner.

Extraktion av hydrolyserade och oxiderade produkter från kemiska stridsmedel med polymera fastfas-kolonner. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Linda Öberg, Yvonne Nygren, Håkan Wingfors, Anders Östin, Jenny Rattfelt Nyholm
Ort: Umeå
Sidor: 41
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3694--SE)
Nyckelord Fastfas-extraktion, kemiska stridsmedel
Keywords Solid phase extraction, Chemical warfare agents
Sammanfattning Historiskt sett har upparbetningsmetoder för kemisk analys av kemiska stridsmedel (CWA) och dess nedbrytningsprodukter baserats på traditionell vätske-/vätskeextraktion (LLE) mellan en vattenfas och organiskt lösningsmedel. Denna metodologi är arbets- och tidskrävande och har inom många områden avseende kemisk analys ersatts med s.k. fastfas- (SPE) extraktionsmetoder. Dock har standardiseringen av metoder för analys av ämnen relaterade till CWA varit baserade på LLE och endast i undantagsfall involverat användning av fastfas-extraktioner vilka använts i syftet att avlägsna oönskade komponenter snarare än att isolera relevanta ämnen. Syftet med denna studie har varit att sammanställa vår erfarenhet av polymera fastfasextraktionsmaterial med balanserad hydrofil och lipofil karaktär för upparbetning av vattenprov innehållande ett brett spektrum av nedbrytningsprodukter från kemiska stridsmedel. I arbetet har särskild hänsyn tagits till metodens användbarhet i FMs mobila laboratorier. Resultatet av de utförda experimenten visar att prestandan för SPE baserat på materialen StrataX och ENV+ är jämförbart och i många fall bättre alternativ till vätske/vätske-extraktion. Metodologin medger dessutom en högre provgenomströmning med minskad risk för korskontaminering i mobila fältlaboratorier.
Abstract Historically, sample preparation methods for the chemical analysis of chemical warfare agents (CWA) and their degradation products are based on traditional liquid/liquid extraction (LLE) between an aqueous phase and organic solvent. This methodology is laborious and time-consuming and has widely been replaced by solid -phase extraction (SPE) methods. However, standardization of methods for analysis of CWA has been based on LLE and has only occasionally involved the use of SPE which most often has been used in aim to discard unwanted components rather than for isolation of analytical compounds The aim of this study was to conclude our experience of polymeric solid phase extraction material with balanced hydrophilic and lipophilic character for the preparation of water samples containing a wide range of chemical warfare degradation products. In this work, particular concern has been taken to optimize the methods to be useful and fully applicable to set-up in the armed forces deployable laboratory for chemical analysis. The results of the conducted experiments show that the performance of solid phase extraction material StrataX and ENV+ is comparable and in many cases a more efficient alternative to LLE. In addition, the methodology presented herein allows a higher sample throughput where the risk of cross-contamination is drastically reduced in the deployable laboratory.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182