Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Getting it right in uncertain times : the defence priorities of the United States, the United Kingdom and France.

Getting it right in uncertain times : the defence priorities of the United States, the United Kingdom and France. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Eva Hagström Frisell, Kristina Zetterlund
Ort: Stockholm
Sidor: 88
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-07-11
Rapportnummer: (FOI-R--3695--SE)
Nyckelord USA, Storbritannien, Frankrike, försvarspolitik, beslutsfattare, försvarsbudget, geografiska prioriteringar, cybersäkerhet, upprorsbekämpning, specialförband, kapacitetsbyggnad, drönare, försvarssamarbeten
Keywords US, UK, France, defence policy, policymakers, defence budget, geographical priorities, cyber security, light footprint, counterinsurgency, special operations forces, capacity building, UAVs, defence collaborations
Sammanfattning I denna studie analyseras hur beslutsfattare och säkerhetspolitiska experter ser på den framtida försvarspolitiska inriktningen i USA, Storbritannien och Frankrike. Vilka prioriteringar kommer dessa länder att göra i ljuset av minskande försvarsbudgetar, en alltmer osäker omvärld och tillbakadragandet av militära styrkor från Afghanistan? Kombinationen av krympande resurser och en vidgad hotbild gör att prioriteringar blir allt viktigare. Dessutom kan begränsade resurser leda till ett ökat samarbete mellan allierade för att uppnå synergier eller en slags arbetsfördelning när det gäller olika nischförmågor eller geografiska prioriteringar. En central fråga är huruvida dessa tre länder är eniga eller skiljer sig åt i synen på framtida försvarspolitiska prioriteringar, vilket har betydelse för framtida försvarssamarbeten. I studien behandlas ländernas inrikespolitiska förutsättningar, deras upplevda hotbilder och geografiska intressen samt de doktriner och förmågor som länderna prioriterar för att kunna möta morgondagens utmaningar.
Abstract This study analyses the thinking among policymakers and security policy experts in the United States, the United Kingdom and France with regard to the future focus of defence policies and programmes. What are the new priorities likely to be in these countries, given tight defence budgets, uncertain threats and the removal of Afghanistan as the main focus of military efforts? The combination of limited resources and the breadth of potential threats means that prioritising becomes all the more central. Similarly, the restricted purse strings could call for cooperation between allies to achieve synergies, as well as a certain division of labour in terms of niche capabilities or geographical focus. The study considers whether the three countries agree or diverge on future defence needs, revealing possible causes of friction in collaborative efforts. The analysis examines the countries' domestic policy setting, their perceived interests and threats in terms of geographical focus, and their chosen doctrinal and operational approaches to meet tomorrow's uncertainties.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182