Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Berättelsen om BA02: källmaterial och metoder för att studera veteraners fysiska och psykiska hälsa utifrån en fallstudie på BA02.

Berättelsen om BA02: källmaterial och metoder för att studera veteraners fysiska och psykiska hälsa utifrån en fallstudie på BA02. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lena Molin, Gustaf Salomonsson
Ort: Stockholm
Sidor: 70
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-09-23
Rapportnummer: (FOI-R--3704--SE)
Nyckelord källmaterial, veteran, PTSD, militärmedicin, BA02
Keywords sources, veteran, PTSD, military medicine; BA02
Sammanfattning Pilotstudien, Berättelsen om BA02. Källmaterial och metoder för att studera BA02-veteraners psykiska och fysiska hälsa, som presenteras i denna rapport är en källstudie där Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) på uppdrag av Försvarsmaktens veteranavdelning identifierat och värderat källmaterial om en utlandsmission, BA02. Avsikten är att dessa resultat ska användas vid metodutveckling för kommande studier av historiska utlandsmissioner. Pilotstudiens huvudfråga, "Hur mår de svenska BA02-veteranerna fysiskt och psykiskt?", har FOI sökt besvara utifrån ett stort och delvis okänt källmaterial. Uppdragsbeskrivningen löd: ? Översiktlig identifiering och värdering av källmaterial med utgångspunkt i BA02. Vilken typ av uppgifter finns i källmaterialet och hur kan de användas? ? Metodologiska aspekter på vad källmaterialet berättar och möjliga användningar (som ett led i den metodutveckling som ingick i uppdraget). ? Förslag på design av en enkätundersökning. Den övergripande frågan om hur BA02-veteranerna mår fysiskt och psykiskt kan inte besvaras till fullo av det källmaterial som studerats. Studierna av BA02 är baserade på arkiv 270 Bosnienbataljonerna vilket förvaras på Krigsarkivet, minnesbok, slutrapport och nätdagböcker. Tillsammans med tidigare forskning på Bosnienbataljonerna ger det sammantaget en bild av en bataljon som mår förhållandevis bra vid tidpunkten för missionen. Det finns dock information i källmaterialet om förhållanden som kan ha påverkat personalens hälsa negativt. Det rör sig om uppgifter om stor personalomsättning, ofullständig bemanning bland annat av läkare, brister i den förberedande utbildningen, avsaknad av återträffar på bataljonsnivå och ett antal incidenter i rättsmaterialet som vittnar om problem med ledning och förbandsanda. Ad-hoc beslutet om rotation av 7. skyttekompaniet från Makedonien till det betydligt farligare Bosnien är ett exempel som kan ha påverkat personalens hälsa negativt genom stressframkallande känslor av maktlöshet och anhörigas reaktioner. Källmaterialet visar på brister i stödsystemen: det har inte arrangerats någon allmän återträff för bataljonen, utförligare data om utbildningens innehåll har inte kunnat identifieras samtidigt som det finns indikationer på att soldaterna inte förbereddes adekvat. Innehållet i hemkomstprogrammet har inte heller hittats i källmaterialen. Frågan är om de med tonvikt på om programmet gav ett tillräckligt stöd åt den hemvändande personalen Att material inte har kunnat identifieras behöver dock inte betyda att det inte finns - det kan finnas på Krigsarkivet i arkiv 270 över Bosnienbataljonerna men har förbigåtts eller så kan det finnas i ett annat arkiv på Krigsarkivet, eller så har det inte blivit överfört dit, eller också har dokument över de saknade delarna av någon anledning inte arkiverats. Det finns heller inga uppgifter i den medicinska dokumentationen om psykisk ohälsa eller stödsystem vid traumatiska händelser. De enda stöds
Abstract The pilot study "The story of BA02. Source material and methods to study BA02 veterans mental and physical health" that is presented in this report is a historic study performed by the Swedish defence research agency (FOI), commissioned by the Armed Forces veteran division, where historic accounts have been identified and evaluated. The aim of this project is that the results presented here will be used for developing methods for future studies of past international missions. In answering the main question of the study: "What is the mental and physical health of the Swedish BA02-military veterans?" FOI has attempted to include a broad and partly unknown source material. The description of the task was: ? General identification and evaluation of source material relevant from BA02. What information is present in the material and how can it be utilized? ? Methodological aspects on what the source material contains and how it can be used (as part of developing a methodology for evaluating mental and physical health). ? Suggestion for design of survey study. The overarching question on how the military veterans mental and physical well-being is at present cannot be answered fully by a review of the source material studies here. The studies on BA02 are based on archive 270 The Bosnian battalions that are kept at the Military Archives of Sweden, military memory books, final reports and diaries present in the Internet. Together with earlier research in the Bosnian battalions, a picture emerges that shows that the battalion is doing well at the time of the mission. There is however information in the material that suggests that there are factors present that could have affected the staff in a negative way. These factors are large personnel shifts; insufficient staff in the medical division; lacking proper preparatory training; lack of reunions within the battalion; and a number of incidents indicating lack of leadership and unit cohesion. The ad hoc decision to transfer the 7. Infantry troop from Macedonia to the considerably more dangerous Bosnia is one clear example of how the health of the staff was affected negatively by evoking feelings of powerlessness and the responses of the staffs' family back in Sweden. The source material also indicates deficits in support systems: no reunion has been organised for the battalion; more comprehensive data on the content and extent of the preparatory training is lacking but it is clear that whatever was provided was not perceived as sufficient. Information on support once the veterans returned home has also not been identified, a result that raises the question on how extensive this support was. That material has not been identified does not mean however that it does not exist - files relevant for archive 270 at the Military Archives could have been misplaced or never transferred there at all. Documentation in medical records contains no information on mental health or documentation

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182