Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Perfluorerade ämnen i jord, grundvatten och ytvatten : riskbild och åtgärdsstrategier.

Perfluorerade ämnen i jord, grundvatten och ytvatten : riskbild och åtgärdsstrategier. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Kennet Lidström, Rune Berglind, Johan Helldén, Niclas Johansson, Birgitta Liljedahl, Jan Sjöström
Ort: Umeå
Sidor: 99
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3705--SE)
Nyckelord Perfluorerade ämnen, PFC, perfluorooktansulfonat, PFOS, efterbehandlingsteknik, åtgärdsteknik, gränsvärden
Keywords Perfluorinated compounds, PFC, PFOS, PFOA, PFAS, contaminated, land
Sammanfattning Under senare år har förekomsten av perfluorerade ämnen (PFC), främst PFOS och PFOA, i mark, grundvatten och ytvatten kring flygplatser och brandövningsplatser uppmärksammats. Ämnena har ingått i brandsläckningsskum av typen AFFF (Aqueous Film Forming Foams). Både Försvarsmakten/Flygvapnet och civila luftfartsmyndigheter har använt PFC-innehållande AFFF. I Sverige utfasades brandsläckningsmedel med innehåll av PFC först under 2011. I framtiden kan miljömyndigheterna komma att ställa långtgående krav på att även mark- och vattenföroreningar med innehåll av PFC-föroreningar ska efterbehandlas. Efterbehandlingskostnaderna kan komma att bli mycket höga, särskilt om krav på omfattande bortgrävning/urgrävning av föroreningskällan eller långvariga pumpnings- och behandlingsåtgärder krävs. Det finns därför anledning att inventera vilka åtgärdstekniker som i framtiden kan komma att visa sig effektiva vid efterbehandling av PFC-förorenade områden, samt att beakta miljörisker relaterade till storskaliga efterbehandlingsmetoder. Syftet med föreliggande projekt har varit att bygga upp en intern kunskaps- och erfarenhetsbank inom Försvarsmakten som kan fungera som stöd vid riskbedömning och åtgärdsutredning avseende PFC-förorenade områden. Resultaten i denna rapport är i huvudsak en kunskaps- och erfarenhetssammanställning baserad på befintligt underlag, främst internationell forskningslitteratur och internationella erfarenheter av efterbehandling av perfluorerade ämnen i mark och grundvatten.
Abstract Perfluorinated compounds (PFC), mainly PFOS and PFOA, in soil, ground water and surface water, have been more and more observed in the vicinity of airports and fire fighting sites during recent years. The substances are present in fire fighting foams of the type AFFF (=Aqueous Film Forming Foams). The Swedish Armed Forces/The Swedish Air Force and also civil aviation administrations have used these compounds. In Sweden, fire fighting compounds containing PFC were banned during 2011. In the future, environmental authorities might demand that also source terms and dispersion plumes from verified PCF contaminations should be taken care of. The remediation costs might be very high, especially if it becomes necessary to excavate and remove the contamination source. For that reason it is important to make an inventory of possible future remediation technologies, effective for treatment of PFC-contaminated areas, and also to pay attention to environmental risks related to large-scale remediation methods. By order of Swedish Armed Forces Environmental Licence Section, work has been carried out in order to create a knowledge and experience bank for the Swedish Armed Forces and give support regarding perfluorinated compounds in soil, ground water, surface water and also an overview of the risks together with action plans. The results presented in this report are mainly a compilation of knowledge and experience, based on current facts, mainly international literature and international experience from after-treatment of perfluorinated compounds in soil and ground water.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182