Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Impacts of extreme weather events in Bao Lam, Vietnam. With ideas for future adaptation to climate change.

Impacts of extreme weather events in Bao Lam, Vietnam. With ideas for future adaptation to climate change. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Annika Carlsson-Kanyama, Phuong Bui, Henrik Carlsen, DatNgan Thuy, Lan Nguyen Thi Ngoc
Ort: Stockholm
Sidor: 42
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-10-23
Rapportnummer: (FOI-R--3707--SE)
Nyckelord Klimatanpassning, lokal klimateffektprofil, LCLIP, extremt väder, Vietnam
Keywords Adaptation, climate change, LCLIP, local level, extreme weather, events
Sammanfattning Klimatförändringen medför mer extrema väderhändelser som lokalsamhällen runt om i världen behöver anpassa sig till. I denna rapport beskrivs en studie av vilka effekter extrema väderhändelser får idag i syfte att utgöra en kunskapsplattform för framtida klimatanpassningsåtgärder. Området som studerats heter Bao Lam distriktet och ligger i Cao Bang provinsen i nordöstra Vietnam. Metoden som använts kallas Lokal klimateffektprofil (LCLIP) vilket innebar att uppgifter om nuvarande effekter av extrema väderhändelser samlats in med hjälp av lokal medierapportering och intervjuer med representanter för Bao Lams distrikt. Totalt hittade vi dokumentation om 21extrema väderhändelser som orsakat skador och dessa kategoriserades. Det extrema vädret varierade; från värmebölja, torka, virvelvinder och hagel till kyla och kraftigt regn som orsakade översvämningar, ras och skred. Skadorna blev stora, från dödsfall och skadade människor och djur till skador på egendom och avbrott i kommunikation och transporter. Sådana effekter är allvarliga speciellt med tanke på att området behöver utvecklas även framöver då extrema väderhändelser blir vanligare i och med klimatförändringen. Undersökningen visar också att kvinnor och män påverkas olika av extremt väder, bland annat p.g.a. att arbetsfördelningen mellan könen varierar. Idéer till framtida klimatanpassning presenteras, baserat på vad som är känt om distriktets ambitioner, relevanta klimatscenarier och effekterna av extremt väder idag. Medan det redan finns en effektiv krishanteringsorganisation i distriktet, saknas för närvarande framförhållning vad gäller klimatanpassning, och existerande planer behöver uppdateras med åtgärdsförslag. Vissa sådana förslag presenteras för sektorerna utbildning, jord-och skogsbruk samt infrastruktur
Abstract Climate change means more extreme weather events to which local societies around the world will have to adapt. This report describes a study of the impacts of extreme weather events today, conducted with the aim of providing a platform for climate change adaptation in the future. The study area was the district of Bao Lam, in the province of Cao Bang in north-eastern Vietnam. The method used was Local Climate Impacts Profile (LCLIP) and data on the current impacts of extreme weather in the district were collected by a media trawl and through interviews with representatives of Bao Lam district authorities. In all, data on the impacts of 21 extreme weather events were collected and categorised. These events ranged from heat, drought, whirlwinds and hail to cold spells and heavy precipitation leading to flash floods and landslides. Damage was substantial, ranging from loss of lives and injuries to damaged private and public property and interrupted communications systems. Such impacts are serious in view of the need for socio-economic development in the district at present and increasingly so in the future with more extreme weather. The survey also showed that extreme weather today affects men and women differently due to e.g. differences in division of labour. Ideas for future adaptation actions are presented based on what is known about the district's ambitions, local climate change and impacts of extreme weather. While there already is an effective rescue organisation in the district, pro-active adaptation measures are currently lacking and should be included in future plans. Within the fields of education, forestry, agriculture and infrastructure, some such measures are proposed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182