Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Các tác động của hiện tượng thời tiết cực đoan ở Bảo Lâm, Việt nam: các ý tưởng thích ứng với biến đổi khi hậu.

Các tác động của hiện tượng thời tiết cực đoan ở Bảo Lâm, Việt nam: các ý tưởng thích ứng với biến đổi khi hậu. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Annika Carlsson-Kanyama, Phuong Bui, Henrik Carlsen, Dat NganThuy, Lan Nguyen Thi Ngoc
Ort: Stockholm
Sidor: 35
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-10-24
Rapportnummer: (FOI-R--3708--SE)
Nyckelord Thích ứng, Biến đổi khí hậu, LCLIP, cấp độ địa phương, các hiện, tượng thời tiết cực đoan
Sammanfattning Bi?n d?i khí h?u gây ra các hi?n tu?ng th?i ti?t c?c doan bu?c các c?ng d?ng d?a phuong trên toàn th? gi?i ph?i thích ?ng v?i nó. Báo cáo này mô t? m?t nghiên c?u v? tác d?ng c?a các hi?n tu?ng th?i ti?t c?c doan dang di?n ra nh?m m?c dích dua ra co s? cho thích ?ng v?i bi?n d?i khí h?u trong tuong lai. Nghiên c?u này du?c ti?n hành t?i huy?n B?o Lâm, t?nh Cao B?ng - m?t t?nh ? dông b?c Vi?t Nam. Phuong pháp du?c s? d?ng là H? so Tác d?ng c?a Khí h?u t?i D?a phuong (LCIP) và d? li?u v? tác d?ng c?a các hi?n tu?ng th?i ti?t c?c doan x?y ra trong nh?ng nam g?n dây t?i huy?n B?o Lâm du?c thu th?p thông qua thông tin d?i chúng và qua các cu?c ph?ng v?n gi?i ch?c d?a phuong. V? t?ng th?, d? li?u v? tác d?ng c?a 21 hi?n tu?ng th?i ti?t c?c doan dã du?c thu th?p và phân lo?i. Các hi?n tu?ng này bao g?m n?ng nóng, gió xoáy, khô h?n, mua dá, rét d?m rét h?i và mua l?n d?n d?n l? d?t hay lu quét. Thi?t h?i gây ra b?i các hi?n tu?ng này là r?t dáng k?, g?m c? nh?ng t?n th?t v? ngu?i và tài s?n công c?ng và c?a ngu?i dân, làm gián do?n h? th?ng thông tin liên l?c. Nh?ng tác d?ng nhu th? không nh?ng ?nh hu?ng nghiêm tr?ng d?n nhu c?u phát tri?n kinh t? xã h?i ? huy?n hi?n nay và trong tuong l?i khi mà th?i ti?t c?c doan còn dang gia tang nhi?u hon n?a. Th?i ti?t c?c doan dã ?nh hu?ng khác nhau t?i ph? n? và dàn ông do s? khác bi?t trong phân công lao d?ng. Các ý tu?ng thích ?ng trong tuong lai du?c dua ra sau dây d?a trên m?c tiêu ph?n d?u d?t ra t?i d?a phuong, bi?n d?i khí h?u trong khu v?c và các tác d?ng c?a th?i ti?t c?c doan. Ngay c? khi t?i d?a phuong dã có m?t t? ch?c ?ng c?u nhung v?n còn thi?u các bi?n pháp thích ?ng ch? d?ng hi?n th?i và nh?ng bi?n pháp dó c?n dua vào k? ho?ch trong tuong lai. M?t s? bi?n pháp nhu v?y du?c d? xu?t trên các linh v?c giáo d?c, lâm nghi?p, nông nghi?p, co s? h? t?ng.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182