Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

C��c kịch bản kinh tế xã hội thích ứng với biến đổi khí hậu ở Nguyên Bình, Việt Nam.

Các kịch bản kinh tế xã hội thích ứng với biến đổi khí hậu ở Nguyên Bình, Việt Nam. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Henrik Carlsen, Annika Carlsson-Kanyama, Phuong Bui, Ngao Dao, Dat Ngan Thuy, Lan Nguyen Thi Ngoc
Ort: Stockholm
Sidor: 51
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-10-29
Rapportnummer: (FOI-R--3710--SE)
Nyckelord Việt Nam, Biến đổi khí hậu, thích ứng, các kịch bản kinh tế xã hội.
Sammanfattning Vi?t Nam n?m trong s? nh?ng nu?c hàng d?u ch?u r?i ro do tác d?ng c?a bi?n d?i khí h?u. Di?u dó có nghia là toàn xã h?i Vi?t Nam ph?i thích ?ng v?i thay d?i v? m?t khí h?u. B?n báo cáo này mô t? m?t d? án thích ?ng bi?n d?i khí h?u ? huy?n Nguyên Bình, b?c Vi?t nam. M?c dích c?a d? án là giúp huy?n Nguyên Bình xác d?nh du?c nh?ng thách th?c và gi?i pháp thích ?ng khi d?i m?t v?i bi?n d?i khí h?u. L?p k? ho?ch thích ?ng ? liên vùng dô th? thu?ng c?n có các quy?t d?nh liên ngành, thông l? này không x?y ra ? nh?ng vùng khác. Do dó, chúng tôi l?a ch?n vi?c l?p k? ho?ch qua các k?ch b?n. K?ch b?n kinh t? xã h?i s? mô t? v?n t?t các di?u ki?n kinh t? xã h?i có th? x?y ra trong tuong lai ? Nguyên Bình. Trong khuôn kh? d? án này, chúng tôi s? d?ng ti?n trình t?ng bu?c xây d?ng và ?ng d?ng các k?ch b?n kinh t? xã h?i d? t? dó ho?ch d?nh k? ho?ch ?ng phó v?i bi?n d?i khí h?u ? d?a phuong. Ba k?ch b?n v? các kh? nang x?y ra trong tuong lai 2023 dã du?c phác th?o nên. K?ch b?n th? nh?t hu?ng t?i kh? nang Nguyên Bình ?ng phó tuong d?i t?t v?i b?i c?nh m?i cho dù kinh t? b? phát tri?n ch?m l?i. K?ch b?n th? hai t?p trung vào hu?ng phát tri?n du l?ch sinh thái. K?ch b?n cu?i cùng là Nguyên Bình d?y nhanh quá trình công nghi?p hóa, k? c? công nghi?p khai thác khoáng s?n. D?a trên nh?ng k?ch b?n này, các thách th?c và gi?i pháp thích ?ng du?c xác d?nh. Các gi?i pháp thích ?ng ch? y?u du?c xác d?nh nhu sau: ? K? ho?ch cho chi?n d?ch thông tin v? bi?n d?i khí h?u; ? B?t k?p quy ho?ch d?a phuong v? bi?n d?i khí h?u ? m?c cao nh?t; ? Xây d?ng phuong pháp linh ho?t qu?n lý r?ng v?i chi?n lu?c b?o v? r?ng t? nhiên k?t h?p v?i tr?ng cây làm kinh t? cung nhu vi?c k?t h?p gi?a s?n xu?t nông lâm trên cùng th?a d?t; ? Xem xét các kh? nang c?nh báo s?m và ti?p nh?n thêm trang thi?t b? c?u h? k?t h?p v?i dào t?o, th?c hành cho các cán b?; ? T?ng h?p v?i d? bi?n d?i khí h?u vào quy ho?ch xã h?i dài h?n. Cu?i cùng, c?n ph?i luu ý r?ng ba k?ch b?n dua ra không ph?i là các b?c tranh t?ng th? v? tuong lai c?a huy?n Nguyên Bình mà m?t trong s? chúng có th? tr? thành hi?n th?c. Thay vì th?, nh?ng k?ch b?n này nên hi?u là nh?ng minh h?a tu?ng tu?ng cho các kh? nang phát tri?n và các ph?n khác nhau c?a các k?ch b?n khác nhau có th? du?c s? d?ng trong vi?c xây d?ng k? ho?ch tuong lai c?a huy?n.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182