Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Möjligheter och begränsningar med satellit- och kortvågskommunikation.

Möjligheter och begränsningar med satellit- och kortvågskommunikation. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Björn Johansson, Börje Asp, Peter Stenumgaard
Ort: Linköping
Sidor: 38
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-11-15
Rapportnummer: (FOI-R--3712--SE)
Nyckelord Kortvågskommunikation, satellitkommunikation.
Keywords High frequency communications, satellite communications.
Sammanfattning Tanken med denna rapport är att ge en överblick och en förståelse för de möjligheter och begränsningar kortvågskommunikation (HF, där HF = High Frequency) och satellitkommunikation (Satkom) har och förhoppningsvis reda ut en del missförstånd. I detta dokument behandlas några viktiga egenskaper såsom prestanda, kostnader, användarvänlighet, sårbarhet etc hos dessa system. För varje egenskap som behandlas redovisas de viktigaste egenskaperna på ett enda uppslag; kortvågskommunikation på vänster sida och satellitkommunikation på höger sida. Detta för att snabbt få en bild av likheter och skillnader dem emellan. Dagens snabba teknikutveckling har gjort oss bortskämda med en rad tjänster via smartphone, mobilt bredband och surfzoner. Detta är möjligt genom en avancerad kommunikationsinfrastruktur som på kommersiell grund byggts upp under många år och fungerar väl på kontoret, i hemmen och längs de stora vägarna. Är man i glest befolkade områden eller till havs blir bilden dock en annan. Försvarsmakten, som ska kunna verka i alla miljöer, har därför haft förmågan att, där fast kommunikationsinfrastruktur saknas, tillfälligt bygga egen sådan i begränsade områden med hjälp av mikrovågslänkar och optiska fibrer. Kortvågskommunikation och satellitkommunikation används för de förband som inte har tillgång till varken fast eller tillfällig infrastruktur. Både HF och Satkom har sina för- och nackdelar men utan dessa system skulle det bli mycket svårt att genomföra militär verksamhet utom i begränsade geografiska områden. För den som söker djupare kunskap eller har behov att använda dessa system finns även tips om lämplig litteratur och till vem man kan vända sig för att få hjälp.
Abstract The purpose of this report is to give an overview and understanding of the possibilities and limitations of high frequency (HF) communications and satellite communications (Satcom), and hopefully erase some misconceptions. This document deals with some important properties of these systems, such as the basics of radio wave propagation, spectrum regulations, communication ranges, data rates, and vulnerability aspects. For each property, the main characteristics of each system will be explained; HF on the left page and Satcom on the right page The rapid technology development of today has made services via smart phones, mobile broadband and WiFi hot spots a natural part of our daily life. This has been made possible through an advanced telecommunication commercial infrastructure that has been built up throughout many years, and works well in the office, at home and along the main roads. However, the service availability in sparsely populated areas or at sea is a completely different story. The Swedish Armed Forces must be able to act under any circumstances, and have therefore had the capability to build their own temporary communication infrastructure, using for example microwave links or optical fibers, in areas where such infrastructure does not exist. HF communications and Satcom are used by military units that have neither a temporary nor a permanent infrastructure available. Both HF and Satcom have their pros and cons, but it would be very difficult to perform military actions without any of these systems except in very limited geographical areas. Those who seek deeper knowledge or are in the need to use these systems are also given advice of complementary literature and details about who to contact for further information.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182