Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Exempel från inhämtning och modellering av militära förbands informationsöverföringsbehov.

Exempel från inhämtning och modellering av militära förbands informationsöverföringsbehov. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Åsa Waern, Pär-Anders Albinsson, Magdalena Granåsen, Joachim Hansson
Ort: Linköping
Sidor: 43
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-12-12
Rapportnummer: (FOI-R--3713--SE)
Nyckelord Informationsöverföringsbehov, Försvarsmakten, markförband, radio, kommunikation
Keywords Information transfer requirements, The Armed Forces, Infantry, radio, communication
Sammanfattning En grundläggande del i beslutsfattande är tillgången till information. Inom Försvarsmakten är radio idag det medium som främst möjliggör informationsutbyte på stridsteknisk/taktisk nivå. För att täcka förbandens behov finns en uppsjö av hårdvaror, antenner, krypton med mera vilket har lett till en mängd olika radiolösningar. Försvarsmakten strävar efter att minska antalet system genom att införa flexibla radiolösningar som tillgodoser förbandens behov av informationsöverföring. I denna rapport redovisar projektet Modellering av radiosystem ett behovsunderlag utifrån användarperspektivet för Försvarsmaktens framtida radiosystem. Behoven av informationsöverföring har samlats in dels genom en dokumentanalys men främst genom enskilda intervjuer med Helikopterbataljon, Luftvärnsbataljon, Manöverbataljon, Artilleribataljon och Logistikbataljon. Informationsöverföringsbehoven är således sammanställda från ett urval av uppgifter för ett urval av förband. Eftersom underlaget är framtaget från ett begränsat antal intervjuer får vi inte ett heltäckande informationsöverföringsbehov men det är en viktig del i den totala behovsbilden. Resultaten har modellerats med hjälp av ett visualiseringsverktyg och några konkreta informationsöverföringsbehov presenteras: ? Talkommunikation är mycket viktig medan behovet av stora mängder dataöverföring är litet. ? Räckviddsbehovet är stort vilket kan bero på de uppgifter som diskuterades. ? Underlaget är begränsat, men resultaten visar att tillvägagångssättet att kartlägga informationsöverföringsbehovet på är möjligt om än något tidskrävande. Rapporten avslutas med ett förslag från författarna att studera om en ny radiosystemlösning skulle kunna möta de behov som framkommit i intervjuerna.
Abstract A fundamental part of the decision-making is the access to information. Radio is today the media which mainly enables information sharing at the combat and lower tactical level within the Armed Forces. To cover the troops' need of information sharing a plethora of hardware, antennas, crypto, etc. are purchased which has led to a variety of wireless solutions. The Armed Forces strives to reduce the number of systems by introducing flexible radio solutions that meet the requirements of the troops information sharing. This report details the project Modelling of radio systems work to produce appropriate requirement analysis support for the Armed Forces' future radio systems. The requirements have been collected from analysis of documents and from individual interviews with the Helicopter Battalion, Air Defence Battalion Armoured Infantry Battalion, Artillery Battalion and Logistics Battalion. Hence, the requirements have been collected from a limited number of tasks and from a limited number of military units. Since the results are derived from a limited number of interviews, we do not present a complete requirement list. However, the results shall be seen as an important part of the overall requirement picture. The results have been modeled using a visualization tool and some concrete information sharing needs are presented: ? Voice is the main requirement while the demand for large packets of data transfer is limited. ? The need for long range is huge and can depend on the discussed tasks. ? The results shall be seen as a limited base for decision support. However, the method can be used to collect the requirement even though it is time consuming. It represents one piece of the overall requirement. The report concludes with a proposal to study if a new radio system solution can meet the identified requirements.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182