Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Hur ska Försvarsmakten behålla sina gruppbefäl, soldater och sjömän?

Hur ska Försvarsmakten behålla sina gruppbefäl, soldater och sjömän? Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Maria Hedvall, Malin Ivarsson
Ort: Stockholm
Sidor: 36
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-09-27
Rapportnummer: (FOI-R--3719--SE)
Nyckelord Försvarsmakten, behålla, soldater och sjömän, incitament
Keywords The Swedish Armed Forces, retention, soldiers and sailors, incentives
Sammanfattning Försvarsmakten genomför nu den största förändringen sedan värnpliktens införande: transformationen till ett frivilligförsvar. En grundförutsättning för att denna förändring ska lyckas är att Försvarsmakten får den personal som behövs. Detta innebär att Försvarsmakten inte bara måste kunna rekrytera utan även behålla sina gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS). Denna studie fokuserar därför på vad Försvarsmakten ska göra så att gruppbefäl, soldater och sjömän fullföljer sina kontrakt - både vad avser tid och innehåll. Vi är främst intresserade av vilka incitament, både ekonomiska och ickeekonomiska, som Försvarsmakten kan använda för att få GSS att fullgöra kontraktstid och att motivera dem att prestera mesta möjliga nytta. Genom både kvantitativa och kvalitativa undersökningar har Försvarsmakten samlat information om GSS. Av dessa framkommer att den starkaste interna drivkraften för att fullgöra kontraktstiden anges vara möjligheten att kunna fortsätta inom Försvarsmakten, vilket talar för att problemet med att få GSS att fullgöra kontraktstiden kan vara risken för arbetslöshet efter kontraktstidens slut. Lösningen på det problemet förefaller vara att Försvarsmakten skapar förutsättningar för att GSS får nya arbeten efter avslutat kontrakt. Troligen behövs dock flera samverkande incitament för att få GSS att fullgöra kontraktstiden. Dessa incitament bör även koordineras med incitamenten för prestation under anställningen, så Försvarsmaktens mål kan uppnås.
Abstract The Swedish Armed Force are experiencing the largest change since the conscript system was introduced; the transformation to an allvolunteer force. The success of the transformation is based on that the Swedish Armed Forces get the personnel needed. This includes not only recruiting but also retaining soldiers and sailors. The research question in this study is therefore what shall the Swedish Armed Forces do to get the sailors and soldiers to fulfill their contracts, both in terms of time and content. We are mainly interested in what incentives, both economical and non-economical, the Swedish Armed Forces can use to get the soldiers and sailors to fulfill the time of contracts and also get them to perform as good as possible. The Swedish Armed Forces have collected information on the sailors and soldiers through both quantitative and qualitative surveys. These surveys show that the strongest internal driving force to fulfill the time of contracts is the possibility to continue within the Swedish Armed Forces. This indicates that the problem with breach of contracts may be due to the risk of unemployment after the contract has expired. The solution to this problem can be that the Swedish Armed Forces create possibilities for sailors and soldiers to get other employments after the contracts have been fulfilled. However, it is probably necessary with many coordinating incentives to get the sailors or soldier to fulfill the contracts. These incentives should also be coordinated with the incentive to perform as good as possible when employed, in order for the Swedish Armed Forces to reach its goals.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182