Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Hur ska Försvarsmakten utforma befattningar och utbilda kostnadseffektivt?

Hur ska Försvarsmakten utforma befattningar och utbilda kostnadseffektivt? Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Maria Hedvall, Malin Ivarsson
Ort: Stockholm
Sidor: 41
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-10-03
Rapportnummer: (FOI-R--3720--SE)
Nyckelord personnel economics, befattningsutformning, job design, utbildning
Keywords personnel economics, job description, job design, education
Sammanfattning Försvarsmakten genomför nu den största förändringen sedan värnpliktens införande: transformationen till ett frivilligförsvar. En grundförutsättning för att övergången ska lyckas är att Försvarsmakten får "rätt" personal som gör rätt saker på "rätt sätt". Trots detta skifte har försvarets satsning på forskning om personal varit begränsad. Och forskning behövs för att Försvarsmaktens ska kunna genomföra kostnadseffektiva förändringar. I denna rapport utgår vi från teorier inom området personnel economics för att studera hur befattningar och utbildning ska utformas kostnadseffektivt. Rapporten består av två från varandra fristående kvalitativa studier: en om befattningar och en om utbildning. Enligt teorierna kan befattningar klassificeras som klassikt eller modernt utformade. På Försvarsmaktens personalstab saknas emellertid befattningsbeskrivningar. Vilka arbetsuppgifter som utförs beror i stället på adhoc- uppgifter och på vad individen vill göra. Följden kan bli en brist på koordination som skapar kostnader. Tanken på utbildning som ett verktyg för att åstadkomma nytta tycks många gånger saknas inom Försvarsmakten. Många av Försvarsmaktens anställda utbildas utan att deras utbildning kommer till användning i deras nutida eller framtida befattningar. Genom att koordinera befattningar och utbilda anställda mot befattningens behov kan Försvarsmakten frigöra resurser som kan användas för att skapa ett användbarare, flexiblare och tillgängligare försvar.
Abstract The Swedish Armed Force are experiencing the largest change since the conscript system was introduced; the transformation to an all-volunteer force. The success of the transformation is based on that the Swedish Armed Forces get the "right" personnel who perform the right task in the "right way". Despite the transformation the defense's research on personnel has been limited. Research is needed if the Swedish Armed Forces shall be able to make cost efficient changes. In this rapport we use the theories of personnel economics to study the cost efficiency of job design and education way. The rapport is therefore constituted by two separated qualitative studies, one on job design and one on education. According to the theories jobs can be classified as classical or modern. However, in our study the job descriptions are missing. The tasks that are being performed depend on ad hoc assignments and what the individual wants to do. This results in a lack of coordination which creates costs. The idea of education as a tool to achieve utility seems to be lacking in many ways in the Swedish Armed Forces. Many of the employees at the Swedish Armed Forces are being educated but not getting the possibility to use the knowledge acquired from the education in their current or future position. By coordinating positions and educating employees in accordance with the needs of the position, the Swedish Armed Forces can set resources free. These resources can be used to create a more usable, flexible and accessible defence.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182