Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Utvärdering av tekniklösningar för en taktisk datalänk för flygande plattformar.

Utvärdering av tekniklösningar för en taktisk datalänk för flygande plattformar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Kia Wiklundh, Peter Holm, Peter Johansson, Sara Linder, Tore Lindgren, SAAB Aeronautics, Patrik Eliardsson, Peter Stenumgaard, Gunnar Eriksson, Mats Forsman
Ort: Linköping
Sidor: 99
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-10-28
Rapportnummer: (FOI-R--3726--SE)
Nyckelord taktisk datalänk, flygtillämpning, kanalmodell, kommunikationssystem
Keywords tactical data link, airborne scenario, channel model, communication system
Sammanfattning Arbetet är utfört i projektet Bredbandiga taktiska datalänkar som är ett Vinnovafinansierat projekt inom Nationella flygforskningsprogrammet (NFFP5). Projektet är ett samarbetsprojekt mellan FOI och Saab Aeronautics och har till syfte att utveckla rekommendationer för systemparametrar och teknikval för en taktisk datalänk avsedd för dataöverföring mellan flygplan samt flygplan och mark. De scenarier som radiosystemet ska användas i kommer starkt att påverka radiosystemet. Även det frekvensområde radiosystemet ska verka i kommer att få stor inverkan. En radiokanalbeskrivning har därför utvecklats för utvärderingen av möjliga tekniklösningar. Till grund för kanalbeskrivningen ligger scenarierna, som tidigare utvecklats i projektet, och behandlar flyg över hav och mark. Rapporten visar på typiska maximala värden på fördröjningsspridning och dopplerspridning för de aktuella flygfallen. Fördröjnings- och dopplerspridning tillsammans med störhot är sedan styrande för lämpliga symboltider, interleavingdjup, om utjämnare är nödvändigt, om Orthogonal Frequency-Division Multiplexing (OFDM) är lämpligt, lämplig frekvenshoppstakt mm. Ett kommunikationssystem baserat på Time Division Multiple Access (TDMA) med viss del dynamisk allokering förordas tillsammans med bandspridning för att åstadkomma en avvägning mellan kapacitet och störskydd. Utvärderingen av olika tekniska lösningar har genomförts avseende uppfyllande av användarkrav för fyra olika frekvensband: 300 MHz, 1.8 GHz, 4.7 GHz och 15 GHz. Utvärderingen visar på hur olika radioparametrar påverkar möjligheten att ge varje användare minst 50 kbit/s i nyttodatatakt. Vi kan konstatera att det är viktigt att få upp antennvinsten och att ha en relativt hög sändareffekt. Höga antennvinster kräver dock många antennelement, vilket är möjligt för åtminstone det högsta frekvensområdet. Felrättande kodning och interleaving är också viktiga och gör att vi kan sänka fädningsmarginalen. Räkneexemplen i rapporten visar att det är möjligt för systemet att uppnå ca 50 kbit/s för alla de undersökta frekvensbanden. Generellt sett uppvisar de två högsta frekvensbanden störst möjligheter att åstadkomma hög datatakt, men antennsystemen blir komplexa med en ökad kostnad som konsekvens.
Abstract This work is performed in the project Bredbandiga taktiska datalänkar, which is a Vinnova funded project within the NFFP5 programme. The project is a collaboration project between FOI and Saab Aeronautics and aims to develop recommendations for technical communication system parameters and choice of technical solutions for a tactical airborne data link system for data transmission between aircrafts and aircraft and ground. The assumed scenarios will greatly affect the radio performance. Also the used frequency band will have a major impact on the possibilities to achieve a high data capacity. A radio channel description has been developed for evaluation of the resulting performance for different technical solutions. The channel description is based on the adopted scenarios derived in a previous work package which treats operations over sea and land. The report shows typical maximum values of the delay and Doppler spread for the adopted flight scenarios. The delay and Doppler spread together with the jamming threat then determines appropriate symbol time, interleaving depth, whether equalizer is necessary, if Orthogonal Frequency-Division Multiplexing (OFDM) is a suitable choice, suitable frequency hopping rate and more. A communication system based on Time Division Multiple Access (TDMA) with a part that can be dynamically allocated is recommended in combination with spread spectrum to achieve a well trade-off between capacity and robustness against jamming. The evaluation is performed for four different frequency bands: 300 MHz, 1.8 GHz, 4.7 GHz and 15 GHz. The evaluation shows how different radio communication parameters affect the possibilities to achieve a net user data rate of 50 kbit/s, which is one of the user requirements. We can conclude that it is important to have a good antenna gain and a relatively high transmission power. High antenna gain, however, requires many antenna elements, which is possible to achieve at least for the highest frequency band. Error correction coding and interleaving is also important and will imply a reduced fading margin. Calculation examples for the investigated frequency bands show that it is possible to achieve about 50 kbit/s/user. In general, the two highest frequency bands show greatest opportunities to provide high data rates. However, the antenna systems will be complex with an increased cost as a consequence.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182