Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

CBRN-hot från icke-statliga aktörer - årsrapport 2013.

CBRN-hot från icke-statliga aktörer - årsrapport 2013. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Magnus Normark, Anders Lindblad, Anna Karin Tunemalm, Björn Sandström, Per Wikström
Ort: Umeå
Sidor: 29
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3730--SE)
Nyckelord Ickestatliga aktörer, terrorism, bioterrorism, CBRN, hotbedömning, årsrapport
Keywords Non-state actors, terrorism, CBRN, annual report
Sammanfattning Under 2013 har inga CBRN-attentat från ickestatliga aktörer iakttagits som lett till masskadeutfall. Liksom under 2012 har vi identifierat ett antal händelser relaterade till både kriminalitet och terrorism som berör CBRN-ämnen. Generellt är naturligtvis användningen av nervgasen sarin i en förort till Damaskus den 21 augusti i år, med hundratals döda och skadade som följd, den händelse relaterat till CBRN som rönt störst uppmärksamhet under året. Den efterföljande FN-ledda undersökningen har visserligen otvetydigt påvisat att sarin användes vid denna händelse men har ej haft mandat att peka ut de skyldiga. I minst två andra fall av sannolik användning går det ej att utesluta att enstaka oppositionsgrupper i Damaskusområdet använt improviserad småskalig ammunition mot regimstyrkor, innehållande toxiska ämnen. Inga uppgifter från FN:s undersökning indikerar dock att oppositionsgrupper skulle ha tillgång till regimtillverkad kemisk ammunition. Händelsen utanför Damaskus den 21 augusti har bidragit till att intresset för CBRN-ämnen på islamistiskt radikala hemsidor och diskussionsforum, som vi uppmärksammade redan i årsrapporten 20121, förekommit i oförminskad styrka även under 2013. Attentatet har bland annat lett till att CBRN-ämnen nu nämns som ett berättigat sätt för "krigföring", inte bara för vedergällning utan även i mer allmänna ordalag, på denna typ av hemsidor. I minst ett fall har vi på radikala diskussionsforum kunnat iaktta en mycket detaljerad och trovärdig beskrivning av tillverkning av nervgas i mindre skala, något vi inte sett tidigare. Området kräver fortsatt bevakning, inte minst för att utröna om detta är en enskild händelse eller om det går att identifiera en kompetensökning gällande tillverkning och hantering av CBRN-relaterade material hos denna typ av aktörer.Ingen information från faktiska incidenter eller attentat under året tyder dock på att radikala grupper eller individer besitter kunskaper eller material som ger förutsättningar för användning av CBRN-ämnen för att åstadkomma masskadesituationer.
Abstract This report is produced by a project tasked to assess threats related to non-state actors' interest and use of chemical, biological, radiological and nuclear substances (CBRN) for violent purposes. This annually produced report is meant to reflect the monitoring of incidents and information, related to this threat, which is being carried out within the project. The aim of this report is to provide a strategic assessment of relevant incidents and information on an annually basis, from which trends and anomalies can be identified.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182