Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Europeiska rådet om försvar 2013 och framtiden för GSFP.

Europeiska rådet om försvar 2013 och framtiden för GSFP. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Anna Sundberg, Anna Forsström
Ort: Stockholm
Sidor: 58
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-11-19
Rapportnummer: (FOI-R--3735--SE)
Nyckelord EU, GSFP, Europeiska rådet 2013, Polen, Finland, Italien, Nederländerna, Sverige, NATO
Keywords EU, CSDP, European Council 2013, Poland, Finland, Italy, the, Netherlands, Sweden, NATO
Sammanfattning EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP) betraktas i dagsläget av många som urholkad och splittrad. Den finansiella krisen, försvarsbudgetnedskärningar, USA:s tal om ombalansering och ökade krav på Europa att ta ansvar har gjort kontrasten mellan ambitioner och resultat än större. Någon enighet om vart GSFP är på väg bland de tre stora militärmakterna i EU - Storbritannien, Tyskland och Frankrike - tycks heller inte vara i sikte inom den närmsta framtiden. Mot denna relativt dystra bakgrund står EU och GSFP 2013 vid ett viktigt vägskäl då EU:s stats- och regeringschefer möts i december för att vid Europeiska rådets möte diskutera försvar och GSFP:s framtid. I denna rapport förmedlas, analyseras och jämförs olika perspektiv på vart GSFP är på väg, såväl i ett längre som i ett kortare tidsperspektiv inför Europeiska rådets möte i december 2013. Av rapporten framgår att ledarskapet kommer att vara en nyckelfråga för vad som händer med GSFP framöver samtidigt som bilden av ett projekt utan tydlig motor framträder. En genomgång av forskardebatten i Europa pekar på behovet av en genomgripande strategisk diskussion om GSFP medan en analys av ett urval medlemsländers ståndpunkt visar på en större försiktighet och en praktisk hållning. När det gäller Europeiska rådet 2013 konstateras i rapporten att det kommande mötet betraktas som mycket betydelsefullt. Däremot finns generellt sett lågt ställda förväntningar på konkreta resultat från själva mötet och de förhoppningar som har funnits gällande processen fram till mötet har till stor del kommit på skam. Hoppet sätts istället till regelbundna möten och en process för att behålla försvarsfrågan högt upp på dagordningen i EU.
Abstract Today CSDP is often considered eviscerated and fragmented. The financial crisis, defence budget cuts, U.S. talk of rebalancing and increasing demands for Europe to take responsibility have made the contrast between expectations, aspirations and achievements even greater. Moreover there is no consensus on where CSDP is heading among Europe's three major military powers - the UK, Germany and France. Against this rather gloomy background, the EU and CSDP could be at an important juncture when the EU heads of state and government meet in December 2013 at the European Council to discuss defence and CSDP's future. This report analyses and compares different perspectives on the future of CSDP, both in the longer term and in a shorter time for the European Council in December 2013. The report shows that the political leadership will be a key issue for what happens to the CSDP and therefore remains one of the most urgent. While researchers in Europe call for a thorough strategic discussion on CSDP the member states are more cautious and take a practical approach. Regarding the European Council, the report states that both researchers and member states have described the upcoming meeting as very important. However, there are low expectations for concrete results from the meeting and the hopes that were on the process leading up to the meeting has largely come to naught. The hope now is instead of regular meetings and a process to keep the defence issue high on the agenda of the EU.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182