Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Laserns roll som systemkomponent i övervakningssystem.

Laserns roll som systemkomponent i övervakningssystem. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Håkan Larsson, Johan Öhgren, Dietmar Letalick
Ort: Linköping
Sidor: 39
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3742--SE)
Nyckelord laser, laserradar, lidar, kamera, 3D, sensorsystem, övervakningssystem
Keywords laser, laser radar, lidar, camera, 3D, sensor system, surveillance system
Sammanfattning I denna rapport beskrivs hur laserbaserade sensorer kan användas i övervakningssystem, antingen självständigt eller tillsammans med andra typer av sensorer. Lasersensorer betecknas som aktiva sensorer (emitterar energi) till skillnad från exempelvis video- eller IR-kameror. Fördelen med en passiv sensor är att den är svårare att upptäcka än en aktiv sensor. En aktiv sensor är lättare att upptäcka, och därmed lättare att försätta ur funktion. Aktiva sensorer kan dock ge andra fördelar, som exempelvis bättre noggrannhet och längre räckvidd, vilket motiverar deras användning. Med en lasersensor kan geometri och hastighet mätas. Med lasersensorer kan förmågan hos ett övervakningssystem exempelvis förbättras genom att tillföra avståndsinformation, vilket ger en ny dimension och kan bidra till att lättare särskilja olika personer eller fordon från varandra. Hastighetsinformation, som kan göra det lättare att skilja ut personer eller fordon från bakgrunden, kan också erhållas. Övervakningssystemet kan också göras mera robust (mindre störkänsligt och svårare att vilseleda) samt ges förbättrad funktion i mörker och dålig sikt. De tekniska beskrivningarna av system på marknaden ska ses som exempel på befintliga system; det är inte en komplett sammanställning av produkter. Urvalet har i viss utsträckning styrts av de scenarier som diskuterats i projektet Övervakningssystem, nämligen en camp i bebyggd miljö, där människor och fordon kan röra sig legitimt i området utanför, utan att betraktas som ett antagonistiskt hot. Ett flertal sätt att använda lasersensorer beskrivs i rapporten; förutom avståndsmätning kan de användas som en laserbarriär eller till 3D-avbildning, att räkna människor, ansiktsigenkänning och avlyssning.
Abstract In this report we describe how laser-based sensors can be used in surveillance systems, either independently or in conjunction with other types of sensors. Laser sensors are considered as active sensors (emitting energy), unlike, e.g. video or infrared cameras. The advantage of a passive sensor is that it is harder to detect than an active sensor. As an active sensor sends out energy, it is also easier to detect, and thus easier to put out of action. However, active sensors can provide other benefits, such as better accuracy and longer range, which justifies their use. With a laser sensor, the geometry and velocity of an object can be measured. With laser sensors, the ability of a surveillance system can be improved by supplying range information, which adds a new dimension and can help to more easily distinguish the different persons or vehicles from each other. Speed information, which can facilitate discrimination of persons or vehicles from the background, can also be obtained. The surveillance system can also be made more robust (more jamming resistant and harder to deceive) and improved capability in darkness and poor visibility. The technical descriptions of systems on the market should be viewed as examples; it is not a comprehensive list of operational systems. The selection has to some extent been guided by the scenarios discussed in the project on surveillance systems, namely, a camp in an urban area where people and vehicles can move legitimately outside the compound, without being regarded as antagonistic threats. Several ways to use laser sensors are described in the report; besides distance measurement they can be used as a laser barrier or for 3D imaging, counting people, face detection and remote listening.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182