Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Anläggningsskydd med fokus på internationella insatser. Slutrapport 2010-2013.

Anläggningsskydd med fokus på internationella insatser. Slutrapport 2010-2013. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Rickard Forsén
Ort: Stockholm
Sidor: 17
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3750--SE)
Nyckelord Fortifikatoriskt skydd, Anläggningsskydd, Penetration, Splitter, Luftstötvåg, Strukturrespons
Keywords Fortifications, Hardened structures, Penetration, Shrapnel, Air blast, Structural response
Sammanfattning FoT-projektet "Anläggningsskydd med fokus på internationella insatser" har pågått under åren 2010-2013. Inom projektet behandlas skydd mot och verkan av konventionella vapen i olika typer av anläggningar. Huvudsyfte är att stödja Försvarsmakten i värdering av olika konstruktioners prestanda. Verksamheten inriktas därför mot att utveckla och vidmakthålla metoder och förmåga att kunna göra sådan värdering. Aktuella anläggningar kan vara olika typer av byggda konstruktioner såsom skyddade förläggningar och camper, fältbefästningar, observationstorn eller olika typer av värn och skyddsrum men också bergrum och tunnlar. Verkansformer som behandlats under projekttiden är framför allt penetrationsförlopp från splitter och projektiler, luftstötvågsverkan och strukturrespons. Såväl experimentellt arbete, simuleringsarbete och sammanställningar och analys av tidigare arbete har ingått. Arbete har genomförts och dokumenterats för att beskriva hela kedjan av splittergenerering, splitterbromsning i luft och penetrationsförlopp. Speciellt fokus har lagts på att dokumentera arbetsmetodiken vid experimentell karakterisering av stridsdelars splitterdata. Penetration av splittersimulatorer i stål och i betong har studerats såväl experimentellt som numeriskt och hela stridsdelars penetration i betong har prövats genom att jämföra genomförda numeriska beräkningar med tidigare genomförda penetrationsförsök av slanka projektiler med goda resultat vad gäller överenstämmelse mellan numeriska modeller och experimentalla data. Modeller för penetrationsfenomen av splitter och stora projektiler i byggnadsmaterial speciellt vad gäller materialkombinationer i skiktade skyddsstrukturer och utveckling av enklare analytiska beräkningsmetoder för såväl homogena material som skiktade konstruktioner är en naturlig framtida utveckling. Arbete rörande luftstötvågors generering och utbredning har fokuserats mot numeriska beräkningar och analys av detonerande artillerigranater och arbete har också genomförts i form av jämförande experiment i modellskala. Modeller och experiment visar på god överensstämmelse. Det är emellertid angeläget att studera effekter av tryck från termobariska laddningar och andra typer av nya kompositioner av explosivämne och laddningar med olika höljen. Skador på byggda konstruktioner av konventionella vapen såsom flygbomber och artillerigranater, men även improviserade stridsdelar beror både på det tryck och på de splitter som genereras. Tidigare arbete har fokuserats mycket på beräkningar och experiment för att bestämma lokala skador och på enkla komponenter. För att kunna värdera konventionella vapens påverkan på sammansatta konstruktioner har ett arbete påbörjats med numerisk simulering med förenklad modellering av konstruktion och belastningar. I rapporten beskrivs aktiviteter och resultat inom ramen för projektet samt översiktligt några aktuella projekt med näraliggande verksamhet.
Abstract The R&T project "Protective structures with focus on international operations" have been going on for four years, 2010-2013. The main goal is to support the Swedish Armed Forces in the assessment of different structures performance after attack from conventional weapons. Activities focus on developing and maintaining methods and the ability to make such assessment. Current facilities can be different types of built structures such as protected barracks and camps, field fortifications, observation posts or other types of protection and shelters, but also tunnels and chambers in rock. Important phenomena treated during the project period is primarily the penetration process from fragments and penetrating warheads, air blast waves and structural response. Both experimental and numerical simulation work were conducted as well as compilation and analysis of previous work. Work has been completed and documented to describe the chain of phenomena of fragments generation, throw through the air and penetration process in materials. Special focus has been placed on documenting the work methodology for the experimental characterization of warhead fragment data. Penetration of fragment simulating projectiles in steel and concrete has been studied both experimentally and numerically. The ability to determine the penetration of warheads into concrete has been tested by comparing performed numerical calculations with previous penetration experiments with slender projectiles with good results. However, the models of penetration processes need to be further developed involving penetration phenomena of fragments and large projectiles in building materials especially in terms of combinations of materials in layered protection structures and the development of simple analytical calculation methods for both homogeneous materials and layered structures. Work on blast generation and propagation in air has focused on numerical calculations and analysis of detonating artillery shells and work has also been carried out in the form of comparative experiments in model scale also with good results. It is also important with future studies regarding pressure from thermobaric charges and other types of new compositions of explosives and explosive devices with different casings. Damage to more or less complex built structures from conventional weapons such as aerial bombs and artillery shells, but also improvised explosive devices, depends both on the blast pressure and on the fragments that are generated. Previous work has focused much of calculations and experiments to determine local damage and single component damage. To evaluate conventional weapons effects on more complex structures where several components are joined together, future work includes numerical simulation with simplified modeling of the structure and loads. The report describes the activities and results of the project and outlines some current projects with related activ

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182