Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Paradigm Lost? The Joint Africa-EU Strategy: A Study of the Peace and Security Partnership.

Paradigm Lost? The Joint Africa-EU Strategy: A Study of the Peace and Security Partnership. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Camilla Elowson, Per Nordlund
Ort: Stockholm
Sidor: 66
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-12-20
Rapportnummer: (FOI-R--3752--SE)
Nyckelord Afrikanska unionen, AU, Europeiska unionen, EU, Afrika, JAES, afrikansk säkerhet, APSA, fred och säkerhet, gemensam Afrika-EU strategi, fredsfrämjande insatser, Amani Africa, partnerskapskultur, politisk dialog, säkerhetspolitik
Keywords African Union, AU, European Union, EU, Africa, Joint Africa-EU, Strategy, JAES, African Security, African Peace and Security Architecture, APSA, Peace and Security, Peace and Security Partnership, Peace Support, Operations, Amani Africa, Partnership Culture, Political Dialogue, Security, Policy
Sammanfattning Den här rapporten är skriven inom ramen för Afrikaprojektet vid FOI på uppdrag av Försvarsdepartementet. Rapporten analyserar den gemensamma Afrika-EUstrategin (Joint Africa-EU Strategy, JAES) med fokus på partnerskapet för fred och säkerhet. Inledningsvis ges en bakgrund till strategin och partnerskapet, och utvecklingen sedan strategin antogs 2007 sammanfattas. Händelseutvecklingen på både den afrikanska sidan och inom EU diskuteras, varefter slutsatser och rekommendationer för framtiden presenteras. Utgångspunkten utgörs av partnerskapets handlingsplan för fred och säkerhet och dess tre prioriterade åtgärder: 1. Politisk dialog. 2. Operationalisering av den afrikanska freds- och säkerhetsarkitekturen (African Peace and Security Architecture, APSA). 3. Förutsägbar finansiering av fredsfrämjande operationer, utförda eller auktoriserade av AU. JAES representerar en långsiktig ambition att i grunden förändra relationerna mellan Afrika och EU. Behovet av ett paradigmskifte har uppmärksammats av de kontinentala aktörerna: från koloniala och biståndsgivarmönster, mot en gemensamt formulerad agenda för att åstadkomma ett partnerskap mellan jämlikar. Resultaten har hittills varit nedslående, och de berörda parterna har visat allt mindre engagemang för JAES under de senaste åren. Partnerskapet för fred och säkerhet fungerar förhållandevis väl jämfört med de sju andra partnerskapen inom JAES, men det finns fortfarande stort utrymme för förbättringar. Bland slutsatserna från den här rapporten kan nämnas: det akuta behovet av att förbättra den politiska dialog- och partnerskapskulturen, behovet av fortsatt stöd till centralisering genom ett stärkt AU och den långsiktiga visionen om ett enat Afrika, vikten av att bygga vidare utifrån de konkreta framsteg som gjorts inom handlingsplanen, betydelsen av att stärka både EU:s och AU:s medlemsstaters engagemang i processen, samt nödvändigheten av att stimulera afrikanska aktörers egen finansiering av JAES. Slutligen blir frågan: vilka åtgärder kan vidtas för att paradigmskiftet mellan Afrika och EU inte ska gå helt förlorat? I denna rapport dras slutsatsen att en omfattande förändring av relationerna mellan Afrika och EU ännu är avlägsen. En betydande ökning av afrikansk finansiering av JAES och av APSA, samt genuin politisk dialog-i större omfattning och på högre nivå-mellan EU:s politiska ledning och dess afrikanska samarbetspartners är av avgörande betydelse för strategins genomförande. Om inte detta kan åstadkommas inom en snar framtid riskerar JAES att förbli en ambitiös men ofullbordad vision.
Abstract This report, commissioned by the Swedish Ministry of Defence, examines the Peace and Security Partnership of the Joint Africa-EU Strategy (JAES). The report provides a background to the partnership and the strategy, and an overview of progress since the adoption of the JAES in December 2007. Developments on the African and the EU side are discussed, and conclusions and recommendations for the journey ahead are presented. The point of departure is the Peace and Security Action Plan and its three Priority Actions: 1. Political dialogue. 2. Operationalisation of the African Peace and Security Architecture (APSA). 3. Predictable funding for Peace Support Operations (PSOs) undertaken by the AU or under its authority. The JAES represents a long-term ambition to fundamentally change relations between Africa and the EU. The continental actors recognise the need for a paradigm shift: away from colonial and aid patterns of interaction and towards a mutually defined agenda for change between equals. The results so far, however, have to be regarded as a disappointment, and stakeholders have manifested less commitment to the JAES in the last few years. While the Peace and Security Partnership overall is performing better than the other seven partnerships within the JAES, there is still much room for improvement. Findings of the report include: the urgent need to improve the political dialogue and partnership culture, the need for continued support to centralisation through the strengthening of the AU and the long-term vision of Africa as one, the importance of building on concrete progress in the Action Plan, the necessity of strengthening buy-in to the process from EU and AU member states, and the urgency of stimulating increased funding of the JAES from African partners. Ultimately the question is: What is the scope for ensuring that the envisaged paradigm shift in Africa-EU relations is not lost entirely? The report finds that a significant shift in Africa-EU relations is still a distant future. A substantial increase of African funding for the JAES and APSA, and a strong commitment of the EU's political leaders to engage in a serious political dialogue with their African partners are of crucial importance for the realisation of the strategy. If this does not happen in the near future, the JAES is likely to remain an ambitious but unfulfilled vision.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182