Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Behov av beslutsträning – nytta med spel.

Behov av beslutsträning – nytta med spel. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Peter Hammar, Sinna Lindquist, Staffan Nählinder
Ort: Stockholm
Sidor: 45
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3757--SE)
Nyckelord beslut, beslutsfattande, beslutsträning, lärande, seriösa spel, spel, spelbaserad träning
Keywords decision, decision-making, decision training, game-based training, games, learning, serious games
Sammanfattning Denna rapport är framtagen inom ramen för FoT-området Modellering och simulering och projektet Spel för konflikthantering och krig. Syftet är att belysa behovet av beslutsträning inom Försvarsmakten och hur beslutsträningen kan stärkas med enklare spel som komplement till dagens övningsverksamhet. Med enklare spel avses att spelbaserade träningsmoment kan genomföras under kort tid, med litet förberedelser och få tränade likväl som de skall utnyttja minimalt med instruktörer och andra resurser. Rapporten bygger i huvudsak på intervjuer med nyckelpersoner inom ledningsträning i Försvarsmakten, samt observationer på utbildningar, träningsanläggningar och under ledningsträning. Resultaten avhandlar nuläge, behov av och förutsättningar för beslutsträning samt aspekter av spelbaserad träning som är relevanta för beslutsträning. Våra slutsatser gör gällande att det finns ett behov av mer beslutsträning för chefer (och stabsofficerer) på alla nivåer i Försvarsmakten. Ett antal faktorer som påverkar beslutssituationen och därmed även beslutsträning presenteras, så väl som faktorer som är viktiga för effektiv träning. Ett antal exempel på situationer där enklare spel kan användas för att träna beslutsfattande diskuteras också. Vi anser att enklare spel kan utgöra ett effektivt sätt att träna många aspekter av beslutsfattande. Vårt arbete är ett steg i en strävan att öka andelen spelbaserad beslutsträning i Försvarsmakten.
Abstract This report is produced within a project studying game-based training in the Swedish Armed Forces' Research and Technology Development field of Modelling and Simulation. The objective is to highlight the need for decision training within the Swedish Armed Forces and how this training can be enhanced using simpler games as a complement to other training and exercises. Simpler games are understood as training can be performed where the duration of each training occasion is short, requires few preparations, train few persons at a time and involve a minimum of instructors and other resources. The results covers present situation, needs and opportunities for decision training as well as perspectives of game based training relevant for decision making, and is mainly based on interviews with key personnel in command training. There is a general need for more decision training in the Swedish Armed Forces. A number of factors that define the decision makers' situation and also affect training of decision-making are identified, along with factors important for an effective training. A number of examples of situations where simpler games could be used in order to improve decision-making are discussed. We propose that simpler games can be used to provide effective training in decision-making. Our work is a step in an effort to increase the proportion of game-based decision training in the Swedish Armed Forces.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182