Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

The EDA project Insensitive Munitions & Ageing.

The EDA project Insensitive Munitions & Ageing. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Elisabeth Bemm
Ort: Stockholm
Sidor: 52
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3759--SE)
Nyckelord LOVA-krut, åldringsegenskaper, NL007, NL008, bestämning av mekanisk, hållfasthet
Keywords LOVA propellant, effect of ageing, NL007, NL008, determination of mechanical, strength, cracking pressure method
Sammanfattning EDA-IMA är ett EDA-projekt där åldringsegenskaperna för lågkänsliga energetiska material som ingår i IM studeras. Syftet med projektet är att vid behov utveckla analysmetoder för att kontinuerligt kontrollera effekten av åldring för dessa energetiska material och föreslå en metodik för att uppskatta hur länge IM-egenskaperna för ammunitionen kan bevaras. Arbetet som presenteras här är resultaten från arbetspaket 2 och 3 (WP2 och 3), där åldringsegenskaperna för olika energetiska material har analyserats och analysmetoder för att kontinuerligt kontrollera effekten av åldring studerats. FOI har valt att studera åldringsegenskaperna för två olika LOVA-krut NL007 och NL008 baserade på RDX och CAB. Den här rapporten innehåller resultat från en mängd olika analyser som gjorts på krutprover som utsatts för forcerad åldring motsvarande en lagringstid på mellan 0 till 20 år i 25°C. Resultaten från dessa analyser indikerar att krutkornen vid åldring kan bli spröda och spricka vid förbränning under högt tryck. Kvalitativ tillämpning av "the cracking pressure method" vid brinnkaraktärisering i ventilerad bomb har föreslagits som en möjlig analysmetod för att kontinuerligt kontrollera effekten av åldring hos kruten.
Abstract EDA-IMA is an EDA-project where the impact of ageing on the low sensitivity properties of different energetic materials that are included in IM is studied. The aim of this project is to develop surveillance methods for these energetic materials if shown to be needed and suggest a methodology to predict for how long time the initial IM-properties of the munition could remain. The work reported on here is the results from work packages 2 and 3(WP 2 and 3) where the ageing properties of and surveillance methods for different energetic materials have been studied. FOI has chosen to study the ageing behaviour of the two LOVA propellants NL007 and NL008 based on RDX, NC and CAB. This report contains the results from different analyses of propellant samples subjected to forced ageing at a simulated age between 0 and 20 years. The results from these analyses indicate that the propellant grains might become brittle at ageing and thereby crack at high pressure burning. A qualitative application of the cracking pressure method in vented bomb analyses is suggested as a possible surveillance method to be studied further.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182