Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Genomförd verksamhet 2013 i projektet Duellsimulering telekrig.

Genomförd verksamhet 2013 i projektet Duellsimulering telekrig. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Lars Tyden, Hanna Andersson, Kjell Andersson, Petter Bivall, Magnus Dahlberg, Linus Hilding, Mattias Verona, Christer Wigren
Ort: Linköping
Sidor: 20
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-03-21
Rapportnummer: (FOI-R--3762--SE)
Nyckelord Telekrig, simulering, värdering, duell, EWSim, NetScene, Simulink, målsökare, radar, kommunikation, elektrooptik, HLA Evolved, OPEVAL, Hkp 16
Keywords Electronic warfare, simulation, evaluation, duel, EWSim, NetScene, Simulink, guidance, radar, communication, electro-optics, HLA Evolved, OPEVAL, Hkp 16
Sammanfattning Denna rapport beskriver 2013 års utveckling inom Duellsimulering telekrig, ett forsknings- och teknikutvecklingsprojekt (FoT-projekt), vars syfte är att stödja Försvarsmakten (FM) i utveckling, användning och kravsättning på telekrigsystem och deras totala förmågor. År 2013 har varit projektets andra år och fokus har legat på ytterligare förbättring och vidareutveckling av ramverket Electronic Warfare Simulation Interface Model (EWSim). EWSim är ett system för distribuerad simulering och värdering av telekriginsatser som tagits fram inom tidigare projekt vid FOI. Exempel på övergripande förbättringar av EWSim är:  Utveckling av arkitektur med insticksmoduler för modeller skapade i modellerings- och simuleringsverktygen MATLAB/Simulink. Tillgång till modeller skapade i Simulink möjliggör användning av flera detaljerat simulerade hotsystem som därmed kan användas i större scenarier.  Förbättrade möjligheter till redigering av schemalagda förändringar över tid genom utveckling av ett Gantt-verktyg.  Nya modeller av robotar med elektrooptiska eller radarbaserade målsökare.  Nya motmedelsmodeller med biblioteksfunktionalitet mot radarbaserade hot.  Behovsanpassade funktionsförbättringar inför och efter stöd till övningar. Ytterligare verksamhet innefattar understöd till Operational Evaluation (OPEVAL) för Helikopter 16 (Blackhawk), samarbete med FoT-projektet VMS Marin miljö och demonstrationer av EWSim i samband med kursverksamhet vid FOI. Projektet har även stöttat FM genom att tillgängliggöra delar av EWSim vid övningar som skett vid Ledningsregementet och Försvarshögkvarteret. Det fortsatta projektet kommer att studera hur standardiserade metoder kan användas för värdering av telekriginsatser i dueller. Vidare modellutveckling kommer även att ske inom radar, radio och elektrooptik (EO). Inom radar innebär detta t.ex. modellering av flervägsutbredning och en vidareutvecklad remsmodell som hanterar dopplerbandbredd. Inom både radar och EO kommer modeller av moderna sjömålsmissiler att färdigställas. I slutet av projektet demonstreras utvecklade verktyg och metodik för telekrigvärdering. Dessa verktyg blir med lämplig metodik ett hjälpmedel vid utveckling av stridsteknik och taktik inför och under framtida telekriginsatser. Den verksamhet som bedrivits under 2013 innebär att projektet fortlöper som planerat mot projektets slutgiltiga mål.
Abstract This report describes the development in 2013 within the project Electronic Warfare Duel Simulation, a research and development project aimed at supporting the Swedish Armed Forces in the development, use, and setting of requirements of electronic warfare systems and their overall capabilities. During 2013, the second year of the project, efforts were focused on further improvements and developments of the Electronic Warfare Simulation Model framework (EWSim). EWSim is a distributed simulation and assessment system for electronic warfare developed within previous projects at FOI. Several improvements have been made to the EWSim framework:  The architecture has been extended with a plugin system for models created using the MATLAB/Simulink modeling and simulation tools. This allows for integration of several detailed models of weapons systems in larger scenarios.  A Gantt-tool for improved editing of events scheduled to occur over time.  New models for missiles with radar and electro-optical (EO) guidance.  New library based models for countermeasures against radar based threats.  Custom feature enhancements before and after support to exercises.. Further activities include support for Operational Evaluation (OPEVAL) for Helicopter 16 (Blackhawk), collaboration with the R&D project VMS Marin Miljö, and demonstrations of EWSim as part of courses given by FOI. Support has also been provided to the Swedish Armed Forces through participation during exercises at Ledningsregementet (Command and Control) and at the Armed Forces Headquarters. The project will continue with studies on how to use standardized methods for assessment and evaluation of electronic warfare efforts, and perform further development of radar, radio, and electro-optical (EO) simulation systems. Radar modeling will be improved by addition of multipath propagation, and the chaff model will be extended to handle doppler bandwidth. Models of anti-ship missiles using radar and EO guidance will be completed. A demonstration at the end of the project is planned to showcase tools and methodology for electronic warfare assessments, which could be useful for the development of combat style and tactics in preparation for and during future electronic warfare efforts. As a result of the activities during 2013 the project is progressing as planned toward the set project goals.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182