Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Osäkerheter i observationer och beräkningar.

Osäkerheter i observationer och beräkningar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Jan Burman, Niklas Brännström, Oscar Björnham, Petter Lindgren, Leif Å Persson, Pontus Von Schoenberg, Lennart Thaning
Ort: Umeå
Sidor: 30
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-12-05
Rapportnummer: (FOI-R--3764--SE)
Nyckelord Spridningsberäkningar, osäkerheter, Latin Hypercube Sampling
Keywords Dispersion modelling, uncertainty, Latin Hypercube Sampling
Sammanfattning FOI har från SSM erhållit ett forskningsuppdrag med syfte att studera osäkerheter i observationer och beräkningar med syftet att bättre kunna beskriva effekten av den kombinerade osäkerheten av alla inparametrar i utdata från ett prognosverktyg. Generellt presenteras resultat från spridningsberäkningar som deterministiska punktskattningar, dvs. svaret från spridningsberäkningen, koncentrationen av farligt ämne, presenteras enbart som ett värde. De spridningsberäkningar som till dags dato utförts vid Totalförsvarets forskningsinstitut utgör inget undantag från detta. Arbetsmetoden utgår förvisso från ett antal olika scenarion "värsta rimliga utfall", "sannolikt utfall" och "rimligt gynnsamt utfall", men resultaten har presenterats i en form som liknar exakta svar. Eftersom en spridningsberäkning eftersträvar att simulera de luftflöden som finns i atmosfären och en utsläppt gas eller partikels, i praktiken delvis stokastiska, interaktion med denna är det naturligt att beskriva den beräknade koncentrationen som en slumpvariabel, något som påpekades tidigt i litteraturen (Lewellen and Syke, 1989). Den resulterande koncentrationen är en slumpvariabel och bör därför också beskrivas som en sådan, dvs. koncentrationen bör därför presenteras med ett medelvärde, varians och sannolikhetsfördelning. Osäkerheten i koncentrationsdata kommer dels från osäkerheter i spridningsmodellens inparametrar, dels från osäkerheter från beräkningsmodellerna och dels från osäkerheter till följd av modellfel samt stokastiska processer i naturen. I den här rapporten fokuserar vi på att karaktärisera osäkerheten som kommer från spridningsmodellens inparametrar. Inledningsvis presenteras en genomgång av olika metoder (främst numeriska) som kan användas för att skatta osäkerheten i koncentrationen till följd av osäkerheter i inparametrarna. Därefter följer en fallstudie (en urspårning av tågvagnar innehållandes klorgas utanför Kungsbacka) som har till syfte att dels visa att vi kan hantera osäkerheter i indata (med en Latin Hypercube Sampling metod) och propagera dessa genom spridningsmodellen till osäkerhet i koncentrationen, och dels för att faktiskt ge en känsla för hur stor osäkerheten kan vara i ett verkligt fall. Osäkerheterna presenteras sedan på några olika sätt, och efterföljs av en diskussion och slutsatser. En viktig observation är att om en olycka skett, eller om man planerar för att kunna hantera en olycka, så är det inte främst traditionella statistiska metoder som krävs utan extremvärdesstatistik.
Abstract FOI has from SSM received a research grant to study uncertainties in observations and calculations with the goal to be able to better describe the effect of the combined uncertainty of all indata parameters in the resulting data. Generally results from dispersion modelling are presented as deterministic point estimates, i.e. the result from the dispersion calculation, a concentration of hazardous substance, is given only as a number. This has also been the practice at the Swedish Defence Research Institute. It should be mentioned, however, that we have always tried to consider several scenarios "a likely worst case", "a probable case" and "a likely favourable case", but the resulting concentrations have been presented in a form that looks like exact answers. At the heart of dispersion modelling lays the attempt to try to model the flow of air in the atmosphere as well as the, in reality partly stochastic, interaction between the released gas or particle and the atmosphere. It is therefore natural to consider the resulting concentration to be a random variable, and this was pointed out in the literature at an early stage (Lewellen and Syke, 1989). Since the concentration is a random variable it should also be presented in such language: mean, variance and probability distribution. There are several sources contributing to the uncertainty in the concentration, one is uncertainty in input to the dispersion model, another is uncertainties in the model itself, and from discrepancies between the model and reality. A third one is uncertainties arising from natural fluctuations in the real process. This report is focusing on characterising the uncertainty stemming from the input to the dispersion model. We present a review of methods (mainly numerical ones) that have been developed to aid in the estimation of uncertainty in the concentration estimates. Following that, we select a method (Latin hypercube sampling) and a dispersion model to make a case study of how to practically compute this type of uncertainty. The case study is a dispersion model of a hypothetical release of chlorine gas following a real accident with a derailed train in Kungsbacka. The purpose of the case study is to confirm that we have a functioning working method to handle uncertainties in the input, as well as give a flavour of how large the uncertainties actually are. The uncertainties are then presented in a number of ways, followed by a discussion and conclusion. One key observation is that following an accident it is not so much traditional statistical methods that are required, but rather statistics of extreme events

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182