Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Multispektral dynamisk 3D-avbildning med laser - Slutrapport

Multispektral dynamisk 3D-avbildning med laser - Slutrapport Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Håkan Larsson, Elias Amselem, Jimmy Berggren, Carl Brännlund, Philip Engström, Frank Gustafsson, Fredrik Hemström, Markus Henriksson, Christina Grönwall, Anna Linderhed, Ove Steinvall, Gustav Tolt, Lars Sjöqvist
Ort: Linköping
Sidor: 43
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3768--SE)
Nyckelord Högupplöst 3D-avbildning, multispektral, dynamisk, lasersensorer, signalbehandling, modellering
Keywords High resolution 3D imaging, multi-spectral, dynamic, laser sensors, signal, processing, modeling
Sammanfattning Lasersensorer kan generera data med en tredimensionell och spektral beskrivning av objekt och omgivning. Detta kan vara till stor nytta i militära operationer för t.ex. insamling av lägesbild och måligenkänning. Skannande lasersystem är till stor nytta för kartering, i förberedelsefas eller under uppdrag. Vissa uppgifter kräver snabbare datainsamling än vad än laserskanner klarar av och därför används numera ofta matrisdetektorer för att mäta flera punkter med varje laserpuls. Särskilt intressant är system som både bygger upp och använder en omvärldsmodell under förflyttning, så kallad SLAM (Simultaneous Localisation and Mapping). SLAM kan göras effektivt på korta avstånd (hundratals meter) med enkla sensorsystem, vilket drar ner kostnaden på annars dyra sensorsystem. Sensorerna kommer att vara så små att de kan placeras på mindre autonoma plattformar, t.ex. UAV:er av typen multirotorer, vilket kommer göra automatisk kartering billigare och möjlig att använda i konfliktområden. Genom att jämföra kartering från olika tillfällen möjliggörs skillnadsdetektion som effektivt avslöjar potentiellt hotfull verksamhet. Inmätning av rörliga mål kräver 3D-avbildande matrisdetektorer, som även tillåter insamling av videodata. Prototypsystem för detta baserat på några olika tekniker finns på flera håll i Europa t ex UK och USA. Prestanda avseende antal pixlar i sensorn och sensorernas robusthet utvecklas mot operativt användbara system. Viktigt för igenkänning av mål bakom kamouflage är att avståndsupplösningen i varje pixel är sådan att flera ytor som delvis döljer varandra kan särskiljas. Fotonräknande laserradarsystem visar lovande prestanda för detta och matrisdetektorer som tillåter avbildning i videotakt börjar utvecklas, dock än så länge med ganska få pixlar. Särskiljning och igenkänning av material kan göras med multispektral spaning där mätning görs samtidigt vid flera våglängder. Detta kan göras antingen aktivt med laserbelysning eller passivt med användande av solljus eller IR-strålning i omgivningen. Skillnader i spektrala egenskaper kan t.ex. användas för att särskilja personer och fordon från vegetationsbakgrund, identifiera objekt som personer håller i händerna eller återigenkänning av personer i en folkmassaberoende på kläderna. Speciellt intressant är att studera reflektans utanför det synliga våglängdsområdet där ofta mindre resurser lagts på signaturanpassning. Tekniken för multispektral laserradar är ännu långt från operativ användning och nya koncept för datainsamling behöver utvecklas för att minska mättiden. Eftersom 3D-avbildande multispektral laserradar ännu inte kan utföras på ett operativt rimligt sett så är det viktigt att studera sensorfusion av 3D-data och 2D-avbildande multispektral data.
Abstract Laser sensors can generate data with three dimensions and a spectral description of objects and surroundings. This can be very useful in military operations for target recognition and as basis data for situation awareness. Scanning laser systems are of great use for mapping, in preparation phase or during missions. Increase in data acquisition speed is needed for some tasks and therefore often array detectors are used to measure multiple points with each laser pulse. Particularly interesting is the system that will build and use a localization model during movement, so-called SLAM (Simultaneous Localisation and Mapping). SLAM can be performed with good quality using simple sensors, which pulls down the cost of otherwise expensive sensor systems. As the sensors are shrinking and they soon can be placed on smaller autonomous platforms, such as UAV -type multi-rotors, which will make autonomic mapping cheaper and available for use in areas of conflict. By repeated mapping at different occasions, change detection algorithms can be used that effectively reveals potentially threatening activities. Survey of moving targets requires that the entire scene is measured the same time. This can be done with 3D imaging array detectors, which also allows the collection of video data. Prototype systems for this, based on different techniques, are developed at several places in the world. Performance regarding the number of pixels in the sensor and sensor robustness evolve towards operationally useful systems. Important for recognition of targets behind camouflage is that the range resolution in each pixel is such that several surfaces that partially conceal each other can be distinguished, also when they are separated by a few centimeters. Photon counting laser radar shows promising performance for this and array detectors that allow imaging in video rate begins to be developed, as yet however, with relatively few pixels. The possibility of recognition of material is possible with multispectral measurements where the reflectance of surfaces is measured at several wavelengths. This can be done either by active imaging using lasers or by or by passive imaging using the background light from the sun. Differences in spectral characteristics can e.g. be used to distinguish people and vehicles from the surroundings (vegetation or urban materials), identify objects that people hold in their hands or re- identification of people in a crowd depending on the clothes. Especially interesting are the reflectance properties outside the visible wavelength range, as often less work with signature adaptation has been performed in those regions. The technology of multispectral laser radar is still far from operational use and new concepts for data collection need to be developed to reduce analysis time. As 3D imaging multispectral laser radar yet cannot be performed on an operational reasonably way, it is important to study the sensor fusion of

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182