Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Förenklad bestämning av optiska ytegenskaper för IR-signaturmodellering.

Förenklad bestämning av optiska ytegenskaper för IR-signaturmodellering. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Nils Karlsson, Jan Fagerström, Tomas Hallberg, Roland Lindell
Ort: Linköping
Sidor: 23
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-04-07
Rapportnummer: (FOI-R--3770--SE)
Nyckelord BRDF, DHR, Sandford-Robertson, IR-signatur, modellering
Keywords BRDF, DHR, Sandford- Robertson, infrared signature modeling
Sammanfattning Syftet med det arbete som beskrivs i rapporten är att undersöka om man kan använda mätdata från handhållna reflektometrar för att erhålla värden på parametrar till en BRDF-modell som kan användas för beräkning av IR-signaturer. Detta skulle innebära förenklade mätningar som kan göras i fält. Man undviker även risken för avvikelser mellan de provbitar som används i laboratoriemiljö och verkliga ytor på t.ex. de fordon som skall modelleras. Mätningar har utförts med kommersiellt tillgänglig handhållna reflektometrar, laboratorieutrustning som BRDF-spektrometer och DHR-spektrometer. Parametrar har bestämts utifrån detta. Från den handhållna utrustningen saknas egentligen data för bestämning av den parameter som beskriver den spekulära lobens vidd i BRDF modellen. Det visar sig ändå att det finns ett samband mellan andelen diffus reflektivitet och den spekulära lobvidden. Då det finns möjlighet att bestämma andelen diffus reflektivitet med handhållen utrustning kan även lobviddsparametern bestämmas. Parametervärden som baserats på handhållna mätningar respektive laboratoriemätningar jämförs. Exempel på bilder som är renderade med de olika parametervärdena visas och jämförs i rapporten. Arbetet visar en sådan överenstämmelse att mätdata från den handhållna utrustningen är användbar till signaturberäkningar med BRDF-modeller. Man bör dock påminna om att detta är en begränsad studie och att den handhållna utrustningens spektrala upplösning är begränsad till sex våglängdsband från 0,9 till 12?m.
Abstract The purpose of the work described in this report is to examine whether it is possible to use data from handheld reflectometers to obtain values for the parameters in a BRDF model that can be used for calculation of IR-signatures. This would mean simplified measurement procedures. The measurements can be made in field environment. It would avoid the risk of discrepancies between the samples used in the laboratory and the real surface of for example vehicles that are to be modeled. Measurements were performed with commercially available reflectometers and laboratory equipment such as BRDF and DHR spectrometers. Data that directly can be used to determine the parameter that describes the specular lobe width in the BRDF model from the handheld equipment is missing. It turns out that there is a correlation between the proportion of diffuse reflectance and specular lobe width. In the case when it is possible to determine the proportion of diffuse reflectivity with handheld devices also the lobe width parameter may be determined. Parameter values that are based on handheld measurements and laboratory measurements are calculated and compared. Examples of images that are rendered with the respective different parameter values are displayed and compared in the report. The work shows such compliance that data from the handheld equipment is useful for signature calculations with BRDF models. However, one should recall that this is a limited study, and that the hand-held equipment's spectral resolution is limited to six wavelength bands between 0.9 to 12 ?m

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182