Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Övervakningssystem. Årsrapport 2013

Övervakningssystem. Årsrapport 2013 Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Stefan Nilsson, Staffan Abrahamson, Henrik Allberg, Maria Andersson, Viktor Deleskog, Erika Emilsson, Magnus Gustafsson, Hans Habberstad, Gustaf Hendeby, Jörgen Karlholm, Mikael Karlsson, Håkan Larsson, Dietmar Letalick, David Lindgren, Staffan Lindström, Fredrik Näsström, Joakim Rydell, Sören Jägerhök
Ort: Linköping
Sidor: 34
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3772--SE)
Nyckelord sensorsystem, sensornätverk, detektion, målföljning, klassificering, camp, protection, multisensorfusion, urban miljö, urbana operationer, anomalidetektion, avvikelsedetektion, övervakning, Blue Force Tracking, SLAM
Keywords sensor systems, sensor networks, detection, target tracking, classification, camp, protection, multi sensor fusion, urban environment, urban operations, anomaly detection, deviation detection, surveillance, blue force tracking, SLAM
Sammanfattning Föreliggande årsrapport redovisar genomförda aktiviteter och resultat för det andra året inom det treåriga FoT-projektet Övervakningssystem. Projektet studerar hur olika sensorsystem kan samverka för att åstadkomma förbättrad situationsuppfattning i den urbana miljön. Viktiga forskningsuppgifter är här att utifrån multisensordata utforma robusta datafusionsmetoder och algoritmer för detektion, klassificering och följning av mänskliga rörelser, samt att utveckla metoder för automatiserad upptäckt av avvikelser från normalbilden. Projektets forskningsinsatser koncentreras mot följande militära behovsområden: Kontinuerlig övervakning, Övervakning av folksamlingar samt Blue Force Tracking. Projektet deltar i flera internationella samarbeten: fyra EU FP7-projekt och NATO-gruppen Multi-Sensor Integration for Urban Operations. Inom området Kontinuerlig övervakning har vi utvecklat metodiken för att sammanställa sensordata, målföljning baserat på multipla sensorer som kameror och mikrofoner, samt värdering av sensordata. Vi har även i mindre studier analyserat hur radarsensorer och laserbaserade sensorer fungerar som delkomponenter vid sidan av andra sensortyper som kameror och mikrofoner. Metoder för gruppdetektion och rörelsemönster har utvärderats på dels allmänt tillgängliga data på Internet och dels simulerade data. Utvärderingarna visar att de två studerade metoderna har lite olika för- och nackdelar. Den första metoden ger mer information än den andra, genom att vi får hastighet och rörelseriktning på grupperna. Den andra metoden behöver å andra sidan betydligt kortare beräkningstid och den kan på ett ganska enkelt sätt beskriva dynamiken hos en enskild grupp. Inom området Blue Force Tracking undersöks nya tekniker för att följa egna soldater i byggnader där GPS-täckning saknas. Med vårt egenutvecklade testsystem Chameleon - har vi genom utnyttjande av SLAM-tekniken visat på möjligheten att bestämma den egna positionen och samtidigt bygga upp en karta över byggnadens inre. Årets arbete har huvudsakligen fokuserats på att inkludera termiskt infraröda kameror med den tidigare visuella stereokameran och IMU samt att förbättra positionsestimatet genom registrering av punktmoln. Vi har i experiment utförda vid bl.a. Markstridsskolan i Kvarn visat att det estimat som erhålls med hjälp av kompletterande infraröda kameror är mycket nära den sanna trajektorian. Med egenkonstruerat testsystem undersöks potentialen för vår RF-baserade "tysta" metod att positionera soldater i byggnader. Testsystemet har vidareutvecklats för att kunna genomföra tredimensionell positionering, vilket innebär implementering av sekventiell sändning och mottagning i hård- och mjukvara. Utvärderingen från genomförda försök av endimensionell positionering visar kvalitativt att konceptet fungerar även i komplex miljö med flervägsutbredning. Genom deltagande i NATO-gruppen etableras ny kunskap om hur olika sensorer och sensorsystem lämpligen kombiner
Abstract This annual report gives an account of the activities carried out and the results in the second year of the three-year Armed Forces' project Surveillance Systems. The project studies how various sensor systems can co-operate to accomplish improved situation awareness in the urban environment. With multi-sensor data as a base, important research tasks are here to devise robust data fusion methods and algorithms for detection, classification, and tracking of human movements and to develop methods for automated detection of deviations from the normal state. The research efforts of the project are concentrated on the following military need areas: Continuous Surveillance, Crowd Surveillance, and Blue Force Tracking. The project participates in several international co-operations, viz., three EU FP7 projects and the NATO group Multi- Sensor Integration for Urban Operations. In the area of Continuous Surveillance we have developed the methodology for combining sensor data, for target tracking based on multiple sensors like cameras and microphones, as well as for sensor data evaluation. In smaller study segments, we have also analyzed how radar and laser based sensors function as component parts beside other sensor types like cameras and microphones. The methods for group detection and movement patterns have been evaluated on generally available data on the Internet as well as on simulated data. The evaluations show that the two methods studied have some different advantages and drawbacks. The first method gives more information than the second: among other things, it also delivers the speed and direction of the groups. On the other hand, the second method needs considerably less computation time and can also be used for describing the dynamics of a specific group, in a rather simple manner. In the area of Blue Force Tracking, new techniques are being investigated to follow one's own soldiers in buildings where GPS coverage is missing. With our own-developed test system Chameleon, we have by using the SLAM-technique (Simultaneous Localization and Mapping) pointed to the possibility to determine one's own position and simultaneously to construct a map of the interior of the building. This year's work has mainly been focused on including thermal infrared cameras with the previous, visual stereo-camera and the IMU (Inertial Measurement Unit), and on improving position estimate by recording point clouds. We have in experiments performed at MSS Kvarn, and elsewhere, shown that the estimate obtained with the help of supplementing infrared cameras is very close to the true trajectory. With a test system of our own construction, the potential is being investigated of our RF-based "silent" method of positioning soldiers in buildings. The test system has been developed further to enable three-dimensional positioning, which means implementation of sequential transmission and reception in hardware and software. The evaluation of per

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182