Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Effektmodeller - biologiska ämnen : litteraturstudie för utvalda biologiska ämnen.

Effektmodeller - biologiska ämnen : litteraturstudie för utvalda biologiska ämnen. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Laila Noppa, Jonas Näslund, Göran Bucht
Ort: Umeå
Sidor: 34
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3781--SE)
Nyckelord Effektmodell, biologiska ämnen, egenskaper, virus, bakterier
Keywords Effect Model, biological substances, properties, viruses, bacteria
Sammanfattning Syftet med denna rapport är att ge ett underlag för en konsekvensanalys efter avsiktlig eller oavsiktlig spridning av fyra exemplifierade B-agens. Med dessa resultat som grund kan man bättre uppskatta skaderisken för allmänheten efter exponering av naturligt förekommande biologiska agens eller efter smitta av sk. B-vapen. Vid bedömning av effekterna efter exponering av ett biologiskt ämne måste man ta hänsyn till ämnets speciella egenskaper såsom exponeringsväg, stabilitet, infektionsdos m m. I en annan dimension måste också miljö och meteorologiska data beaktas. För att kunna beskriva ett samband mellan dessa parametrar, som har betydelse för effekten, eftersträvar vi att presentera en effektmodell som tar hänsyn flertalet av ovanstående parametrar. Denna rapport är avgränsad till exponering av smittämnet via inhalation. Vektorburen och sekundärsmitta har inte beaktats i denna studie, inte heller smitta via andra exponeringsvägar än genom inandning. De biologiska ämnen som har behandlats i denna rapport är de som historiskt sett har betraktats som kategori A agens, och som tidigare vapeniserats av ett flertal länder. Dessa ämnen är smittkoppsvirus och Venezuelan equine encephalitis virus (VEE) samt bakterierna Bacillus anthracis (orsakar mjältbrand) och Francisella tularensis (orsakar harpest). Dessa smittämnen har de grundläggande egenskaperna för att kunna spridas via aerosol och har historiskt ingått i flera länders B-vapen program.
Abstract The purpose of this report is to provide basic information for a consequence study after deliberate or accidental release of four classical B-agents. With these results, a better estimation and risk assessment of the consequences for the public after exposure of naturally occurring biological agents, or after deliberate infection by biological weapons. In assessing the effects of exposure to specific biological agents, unique properties such as route of exposure, stability of the infectious agent, infectious dose etc. must be considered. In another dimension, environmental and meteorological data must be taken into account. In order to describe a relationship between these parameters of importance for the effect on people, we aim to introduce a model that takes most of the above parameters into account. This report is limited to the exposure of the agent via inhalation. Vector - borne and secondary infection has not been considered in this study, nor infect via other routes of exposure than inhalation. The biological substances that have been addressed in this report are those that are considered as Category A agents, and historically have been weaponized. These biological agents are smallpox virus and Venezuelan equine encephalitis virus (VEE), and the bacteria Bacillus anthracis (causing anthrax) and Francisella tularensis (causing tularemia). These agents have the basic characteristics to be spread by aerosol and have also been part of B - weapon programs in some countries.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182