Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

European Union Traning Mission in Mali – en insatsanalys.

European Union Traning Mission in Mali – en insatsanalys. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Emma Skeppström, Cecilia Hull Wiklund
Ort: Stockholm
Sidor: 48
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-12-16
Rapportnummer: (FOI-R--3783--SE)
Nyckelord EUTM, kapacitetsbyggnadsinsats, utbildning, kapacitetsbyggnad, rådgivning, Mali, Sahel, GSFP, Europeiska unionen
Keywords EUTM, training mission, capacity-building, Mali, Sahel, CSDP, European Union
Sammanfattning Sedan början av 2013 genomför EU en kapacitetsbyggnadsinsats i Mali (EUTM). Insatsen skall genom utbildning och rådgivning bygga upp förmågan hos den maliska försvarsmakten (MAF) att genomföra militära operationer för att återta territoriell kontroll samt reducera hotet från terroristgrupper. Det nuvarande mandatet sträcker sig till april 2014. Syftet med föreliggande rapport är att analysera huruvida insatsen når sina målsättningar samt presentera eventuella utmaningar som påverkar måluppfyllnad och rekommendationer kring hur insatsen kan behöva utvecklas i framtiden. Analysen visar att EU:s målsättning i viss mån uppfylls enbart av att insatsen är på plats och att utbildning genomförs. Även om EUTM kan anses ha förbättrat kapaciteten hos MAF kvarstår stora brister i både de utbildade förbandens stridande förmåga samt hur de leds. För att kunna bidra till att stärka MAF:s kapacitet till den nivå att den territoriella kontrollen kan säkras måste insatsen omhänderta tre huvudsakliga utmaningar. Dessa inkluderar de snäva tidsförhållandena för utbildningen och utbildningens begränsade omfattning; problem med tillförsel av personal från MAF att utbilda; samt avsaknad av utrustning och materiel som krävs för att genomföra utbildningen. Det rådgivande arbete som EUTM genomför gentemot Malis högkvarters- och ministerienivå har i ett inledande skede varit framgångsrikt. Civil kompetens behöver dock inkluderas i insatsens rådgivande delar för att stärka förutsättningarna för en civilt kontrollerad och välfungerande försvarsmakt med uppgift att upprätta och bibehålla säkerheten.
Abstract The EU has carried out a training mission in Mali (EUTM) since the beginning of 2013. By means of providing training and advice, the aim of the mission is to help restore the military capability of Mali to the level where Mali can secure and maintain its territorial integrity. The current mandate of the mission expires in April 2014. The purpose of this report is to analyse the extent to which the mission is achieving its goals and objectives, present the main challenges in achieving the mission objectives and reason about how the mission should evolve in the future. The analysis shows that the mission's goals and objectives are in part fulfilled solely by the fact that the mission is in place and that training is being carried out. Even though EUTM can be considered to have improved the capacity of the Malian Armed Forces (MAF), a range of deficiencies still remain regarding both the ability of the trained soldiers to carry out operations as well as broader command and control. To appropriately strengthen the capacity of the MAF, three main challenges need to be addressed. These are narrow time constraints and the scope of the training; difficulties in generating personnel to be trained; and a lack of equipment and materiel needed to appropriately carry out the training. The advisory role that EUTM has carried out in relation to MAF headquarters and the Malian defence ministry has been successful. Strategic level reform is nevertheless still in an initial stage. Civilian competencies will also need to be included in the advisory cell to strengthen the preconditions for well-functioning MAF under the control of civilian authorities.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182