Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

RPAS för territorialövervakning 2030 – Utmaningar och Möjligheter.

RPAS för territorialövervakning 2030 – Utmaningar och Möjligheter. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Tomas Mårtensson, Peter Bull, Lars Forsell, Per Grahn, Martin Hagström, Kristoffer Hultgren, Lars Josephson, Magnus Jändel, Anders Lennartsson, Leif Lundgren, Fredrik Näsström, Peter Svenmarck
Ort: Stockholm
Sidor: 46
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-03-04
Rapportnummer: (FOI-R--3787--SE)
Nyckelord obemannade flygfarkoster, obemannade flygsystem, RPAS, UAS, territorialövervakning, informationssäkerhet, cybersäkerhet
Keywords unmanned aircraft, unmanned aircraft systems, remotely piloted aircraft, systems, RPAS, UAS, territorial surveillance, information security, cyber security
Sammanfattning Denna rapport är en sammanställning av resultat från flera aktiviteter inom Temaområdet Obemannade farkoster och Cyberhot där möjligheter och identifiering av systemkrav kopplade till tillämpningen territorialövervakning i perspektivet 2030 för Försvarsmakten står i fokus för arbetet. En övergripande slutsats är att obemannade flygsystem har potential att ge förmåga till uthållig övervakning över förhållandevis stora områden och bidra till luftlägesbilden och tidig upptäckt av små mål. Om systemen utrustas på rätt sätt kan systemen även bidra till sjölägesbilden och utföra signalspaning. En öppen fråga är hur man säkerställer att obemannade flygsystem kan verka i högre konfliktnivåer där motståndaren har en hög teknikmognad. Operationer med obemannade flygsystem innebär användning av datorer för styrning, datainsamling, kommunikation och utnyttjande av kommunikationslänkar och satellitnavigering. Trots erfarenheterna från de senaste 15 årens intensiva utnyttjande av UAS i bl.a. Afghanistan är kunskapsläget i ett cyberhotperspektiv lågt även internationellt. Många relevanta frågor är obesvarade och andra kanske inte formulerade. En slutsats är att ett flexibelt utnyttjande av obemannade flygsystem kräver att man kan operera på samma sätt, och tillsammans med, bemannade flygsystem. Denna fråga ligger till stora delar utanför Försvarsmaktens område men det är viktig att bevaka utvecklingen och delta i arbetet med integration av obemannade flygsystem i luftfarten. Organisatoriskt och ledningsmässigt finns inga uppenbart större skillnader mot användningen av bemannade system som sker redan idag, en eller flera flygande plattformar med sensorer ska styras till olika platser för att övervaka intressanta områden eller förlopp. Mängden automatiska funktioner i systemen för att hjälpa piloter och operatörer kommer i framtiden öka och det är viktigt att fortsätta forskning inom området automation och människa-teknik-organisation för ett effektivt utnyttjande. Beroende på stor känslighet för vissa väderfenomen har obemannade flygsystem i perspektivet 2030 sannolikt något lägre operativ tillgänglighet än bemannade dito. Ett intensivt utnyttjande av denna typ av system kan också betyda att Försvarsmakten måste se över miljötillstånden för de baser man avser flyga från.
Abstract This report summarizes results from a number of activities within the thematic research program Unmanned Vehicles and Cyberthreats. Capabilities and identification of system requirements are investigated in the context of territorial area surveillance 2030 for the Swedish armed forces An overall conclusion is that unmanned system has the potential to provide sustainable surveillance over fairly large areas and contribute to the situational awareness in the air arena and provide detection and early warning for incoming small objects. If the systems are properly equipped they can also contribute to capabilities on the sea arena and signal intelligence . An open issue is how to maintain capabilities in higher conflict situations against an opponent possessing a high technology level. Operations with unmanned aerial systems use computers for control, sensor data gathering, communication and also use of data links and satellite navigation. Despite the last 15 years extensive use of unmanned system in Afghanistan and elsewhere the knowledge on cyberthreats is low, also internationally. Many issues are unanswered and possibly not even formulated yet. A future flexible use of unmanned aerial systems must allow for operations to be conducted in the same fashion as, and together with manned flight. The integration of unmanned aerial system into the civil air navigation system involves many actors but it is important for the Swedish Armed Forces to follow the development and participate in the work. Using unmanned systems for surveillance does not implicate a fundamental difference from a command and control perspective compared with manned systems, one or more flying platforms with sensor load have a mission to survey an area of interest or monitor a specific mission. However, the number of automatic functions assisting pilots and operators in future systems will increase and it is important maintain research in the areas of automation and man-technology-organisation to ensure effective use of the systems. Other differences include larger sensitivity for certain weather phenomena, unmanned system will have slightly lower operational availability compared to manned systems. Also, an intensive use of this type of systems could possibly call for new environmental permits for the bases the Swedish Armed Forces intend to operate from.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182