Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Elnätsföretagens MFK-planering - En studie av elnätsföretagens möjligheter att genomföra manuell förbrukningsfrånkoppling baserad på Styrel.

Elnätsföretagens MFK-planering - En studie av elnätsföretagens möjligheter att genomföra manuell förbrukningsfrånkoppling baserad på Styrel. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Ester Veibäck, Ann-Sofie Stenérus Dover, Georg Fischer, Johan Lindgren
Ort: Stockholm
Sidor: 43
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3797--SE)
Nyckelord Styrel, manuell förbrukningsfrånkoppling, frånkoppling av el, MFK, prioritering, samhällsviktig, elanvändare, elnätsföretag, krisberedskap
Sammanfattning Om efterfrågan på el är större än tillgången kan samhället drabbas av elbrist, och om elbristsituationen är allvarlig finns det risk för att elförsörjningen kollapsar i hela, eller stora delar av, Sverige. För att skydda elsystemet kan elnätsföretagen1 då tvingas att genomföra manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK) av elanvändare, vilket beordras av Svenska Kraftnät. Vid införandet av Styrel, Styrning av el till prioriterade elanvändare vid kortvarig elbrist, har det gjorts en prioriteringsordning av samhällsviktiga elanvändare. Denna prioritering ska så långt som möjligt användas vid en eventuell från- eller tillkopplingssituation. Målet är att den el som finns tillgänglig ska kunna styras till elledningar med prioriterade elanvändare, så långt som det är tekniskt möjligt. Därmed kopplas elledningar med lägre prioriterade elanvändare från. Det finns åtta prioritetsklasser, där klass 8 utgörs av de elanvändare som har lägst prioritet. Syftet med denna studie är att ge myndigheter och andra aktörer på central, regional och lokal nivå ökad kunskap om elnätsföretagens planering, för en så allvarlig elbristsituation att MFK kan behöva tillgripas. Syftet är också att klargöra elnätföretagens syn på behovet av styrning från samhällets sida vad gäller prioriteringar inom Styrels prioritetsklass 8. Kunskapen behövs för att kunna bedöma om det finns behov av ytterligare styrning från myndigheter för att minimera konsekvenserna för enskilda människor och samhället i övrigt, av en sådan frånkoppling. Underlag till studien inhämtades genom en webbenkät som sändes ut till 160 elnätsföretag via en adresslista från Svensk Energi, samt kompletterande intervjuer med sex utvalda elnätsföretag. Sammanlagt inkom 89 svar från enkäten, vilket motsvarar 56 procent av de tillfrågade företagen. Respondenterna utgörs av både stora och små företag, vilket gör att en majoritet av Sveriges elkunder täcks in. I analysen av enkätsvar och intervjuer kunde vi bland annat observera följande: De elledningar som rangordnats lägst försörjer till största delen bostäder (även fritidshus), i snitt 73 procent av eleffekten på dessa ledningar. I den resterande andelen återfinns näringsidkare till 20 procent, alltså småindustri, handel och kontorslokaler, och slutligen lantbruk, offentlig förvaltning, sjukvård som tillsammans står för sju procent. Enligt Svenska Kraftnäts föreskrift (2012:1) om utrustning för förbrukningsfrånkoppling, 2 §, ska frånkopplingar upp till femtio procent av överförd effekt, kunna genomföras i alla nät, och elnätsföretagen ska planera ordningen för att genomföra frånkoppling i samråd med berörda kommuner och länsstyrelser, alltså enligt Styrelplaneringen, vilken regleras i förordning (2011:931) om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare. Manuell förbrukningsfrånkoppling ska vidare, enligt 2 d § SVKFS (2012:1), kunna genomföras inom 15 minuter, och frånkoppling enligt Styrel får inte inkräkta på möjligheten at

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182