Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

AVALO final report 2013

AVALO final report 2013 Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Peter Berggren, Per Wikberg, Henrik Allberg, Björn Johansson, Peter Svenmarck, Britta Levin, Nicoletta Baroutsis
Ort: Linköping
Sidor: 39
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3798--SE)
Nyckelord Agil förmåga, CTEF, Dynamisk värdering, BrigLTÖ
Keywords Agile ability, CTEF, dynamic assessment, Brigade Staff Exercise
Sammanfattning Denna rapport beskriver årets verksamhet i projekt AVALO. Två utvärderingar av 2. Brigadstaben har genomförts. Brig LTÖ 2013 vår genomfördes i gruppering delvis med Brigadstaben grupperade på körplan invid LTC och delvis inne i hallarna. Brig LTÖ 2013 höst genomfördes fältgrupperat. Vid båda tillfällena användes CTEF-instrumentet, dynamisk värdering av stabens medlemmar och frågor om agil förmåga. Utifrån utfallet från CTEF-instrumentet vidtogs ett antal förändringsåtgärder för att utveckla 2. Brigadstabens förmåga. Utfallet av åtgärderna efter vårens LTÖ följdes sen upp under Brig LTÖ 2013 höst. Projektet har också deltagit i ett antal NATO-forskningsaktiviteter. NATO STO HFM-211 har fokuserat på att utveckla en ansats för att värdera ledningsarbete på ett lättgenomfört sätt vid fältstudier. SAS-085 har fokuserat på hur militära organisationer kan utveckla och värdera agil förmåga. Vid CAX Forum 2013 presenterade projektet arbetssättet och målet med att värdera 2.Brigadstaben. Agil förmåga har brutits ned och studerats i form av stabsmedlemmarnas uppfattning om begreppet och underkategorier till begreppet. Utöver värdering av 2. Brigadstaben genomfördes i projektets regi ett metodutvecklingsexperiment för att studera delad förståelse inom team.
Abstract This report describes project activities during 2013. Two evaluations of the 2nd Brigade HQ were completed. Brigade Staff Exercise 2013 spring was conducted partially with the HQ located in both LTC and in tents and containers. During Brigade Staff Exercise 2013 fall the HQ was located in the field. The CTEF-instrument together with dynamic assessments, and questions about agile ability were used. The outcome from CTEF resulted in a number of activities for development of the HQ. These activities were then evaluated during the fall exercise. The project has participated in several NATO research activities. NATO STO HFM -211 has focused on developing an approach for assessing field trials in an easy to use manner. SAS-085 has focused on how military organisations can develop and evaluate agile ability. At the CAX Forum 2013 the project presented the procedural approach and the goal of evaluating 2nd Brigade HQ. Agile ability was broken down and studied in the form of staff members' understanding of the concept and sub-categories of the concept. In addition to the valuation of the 2nd Brigade HQ an experiment was conducted a method experiments for studying shared understanding in teams.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182