Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Emissioner av hälsofarliga ämnen från olika ammunitionstyper av finkalibrig ammunition kaliber 7,62x51 mm och 9x19 mm.

Emissioner av hälsofarliga ämnen från olika ammunitionstyper av finkalibrig ammunition kaliber 7,62x51 mm och 9x19 mm. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Håkan Wingfors, Lars Hägglund, Kristoffer Svensson, Barbro Ekstrand-Hammarström, Ulrika Bergström, Roger Magnusson, Sofia Hedenstierna
Ort: Umeå
Sidor: 27
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3800--SE)
Nyckelord Emissionsfaktor, partikelstorleksfördelning, metaller, gaser, hälsoeffekter
Keywords Emission factor, particle size distribution, metals, gases, health effects
Sammanfattning Emissioner av hälsofarliga ämnen från finkalibrig ammunition mättes i form av emissionsfaktorer i kammare. Tre patronsorter för Ak4 och två för pistol 88 undersöktes med avseende på partiklar, partikelstorleksfördelning, emissioner av metaller och gaser. Partiklarnas toxicitet, förmåga att inducera oxidativ stress och inflammationsmarkör testades in vitro med odlade humana lungceller. Resultaten visade att patronsorterna emitterade olika mängder partiklar och olika mängder av tungmetaller, övergångselement och toxiska gaser. Partiklarnas toxicitet, förmåga att inducera oxidativ stress och inflammationsmarkör varierade också mellan patronsorterna. Ingen signifikant variation av partikelstorleksfördelning kunde observeras. En litteratursammanfattning av kunskapsläget om krutemissioner och hälsoeffekter presenteras.
Abstract Emission factors of hazardous substances from small caliber ammunition were measured in a test chamber. Three cartridges for Ak4 and two cartridges for pistol were examined for particulates, particle size distribution, emissions of metals and gases. Particle toxicity, ability to induce oxidative stress and inflammation marker was tested in vitro in cultivated human lung cells. The results showed that the cartridges emitted different amounts of particles and different amounts of heavy metals, transition elements and toxic gases. Particle toxicity, ability to induce oxidative stress and inflammation marker also varied between cartridges. No significant variation of particle size could be observed. A literature summary of current knowledge regarding gunpowder emissions and health effects is presented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182