Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Målangivelse och målutpekning i mörker. Jämförelse mellan att använda GPS och muntliga utgångspunkter.

Målangivelse och målutpekning i mörker. Jämförelse mellan att använda GPS och muntliga utgångspunkter. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Per-Anders Oskarsson, Jonathan Svensson, Henrik Allberg
Ort: Linköping
Sidor: 44
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3803--SE)
Nyckelord målangivelse, målutpekning, GPS, elektronisk karta, mörker
Keywords target indication, pointing out target, GPS, electronic map, darkness
Sammanfattning Det är troligt att enskilda soldater i framtiden kommer att utrustas med någon form av digitalt stöd som omfattar navigationsutrustning där riktningar och positioner till egna enheter/soldater samt hot kan visas. Tidigare försök i dagsljus har visat god precision vid målinvisning med hjälp av GPS och elektronisk karta (t.ex. Hellgren, Johansson, Oskarsson & Svensson, 2012; Oskarsson, Johansson, Svensson, Hellgren & Allberg, 2013). För att undersöka möjligheterna att stödja förband avseende GPS-lösningar för målangivelse och målutpekning i mörker med bildförstärkare genomfördes ett mörkerförsök vid MSS Kvarn under hösten (v.42). Försöket genomfördes med 10 officerare som genomgick en instruktörskurs i mörkerutbildning. En Garmin GPSmap 62 stc med digital karta användes vid målangivelse genom att deltagarna fick ange mål på kartan som var synliga i terrängen, och vid målutpekning för att peka ut mål i terrängen som var markerade på kartan. Deltagarna gjorde även motsvarande uppgifter med traditionell muntlig målangivelse med utgångspunkter. Pga. begränsningar i tillgång till försöksdeltagare gjorde endast 5 deltagare målangivelse och 5 målutpekning. Därför gjordes endast deskriptiv analys av resultaten. För att samla in mer information om för- och nackdelar med användning av GPS i mörker genomfördes gruppdiskussioner med samtliga 18 deltagare i mörkerutbildningen. För att vidare undersöka tre spatiala test som använts i tidigare försök fick samtliga deltagare även besvara dessa test. Resultaten visade att precisionen vid målangivelse och målutpekning var ungefär likvärdig vare sig uppgifterna gjordes med GPS eller muntligt med utgångspunkter. Enligt de subjektiva skattningarna upplevdes det dock svårare att bedöma både riktning och avstånd i terrängen när GPS användes. Det tog längre tid att göra uppgifterna med GPS än med muntliga utgångspunkter och i synnerhet vid målutpekning där det tog ungefär tre gånger så lång tid att göra uppgiften när deltagarna fick målinformation med GPS jämfört med muntliga utgångspunkter. Det bör dock beaktas att deltagarna saknade träning på att använda GPS för målangivelse och målutpekning, medan de hade mycket stor erfarenhet av att använda muntliga utgångspunkter. Att precisionen med GPS trots detta var likvärdig vid användning av GPS och utgångspunkter bör därför tolkas som ett lovande resultat avseende användning av GPS för denna tillämpning. Resultaten tyder på att PTSOT är det spatiala test som visar störst samband med och precision och utförandetid vid målutpekning, vilket är samstämmigt med tidigare resultat (Hellgren m.fl., 2012; Oskarsson m.fl., 2013). Eftersom det var få deltagare bör dessa resultat dock tolkas med stor försiktighet. Gruppdiskussionerna gav flera viktiga synpunkter på utformning och användning av GPS i mörker. Exempelvis att apparaten ska vara kompatibel med andra system som används, att den bör ha stora knappar för att kunna användas med handskar i kyla
Abstract It is likely that individual soldiers in the future will be equipped with some form of digital support that includes navigation devices where directions and positions to own units and to threats can appear. Previous experiments in daylight have shown high precision when target indication was performed with a GPS with an electronic map (e.g. Hellgren, Johansson, Oskarsson, & Svensson, 2012; Oskarsson, Johansson, Svensson, Hellgren, & Allberg, 2013). To investigate the possibilities to support military units with GPS solutions for indicating target positions and pointing out targets in darkness with a night vision device, a night-time experiment was performed. Ten officers attending a night-time operations course for instructors participated in the experiment. A Garmin GPSmap 62 stc with a digital map was used. The participants used the GPS to indicate targets on the map that were visible in the terrain, and to point out target positions in the terrain that were displayed on the map. The participants also performed these tasks with conventional verbal target indication based on reference points. Because of limitations in access to participants, only 5 participants could perform the target indication task and 5 participants the pointing out target position task. Therefore, only descriptive analyses could be performed. To collect more information about pros and cons of using a GPS in darkness, a group discussion with all 18 officers attending the course was performed. Also, for further investigation all officers answered three spatial tests that were used in previous experiments. The results showed that the precision of indicating target position and pointing out targets was approximately equal whether the tasks were performed with GPS or verbally with reference points. However, according to the subjective ratings, assessing both bearing and distance was rated as more difficult when the GPS was used. It took longer time to perform the tasks with GPS compared to verbal reference points, in particular pointing out targets which took about three times longer when the participants received target information on the GPS. It should, however, be noted that the participants had no experience of using a GPS for these tasks, whereas they had much experience of using verbal reference points. The fact that the precision with the GPS was approximately equivalent to the precision with verbal reference points is a promising result in respect of using a GPS for these tasks. PTSOT is the spatial test that showed the highest relation with performance in the experiment, which is in line with previous results (Hellgren et al., 2012; Oskarsson et al., 2013). However, due to few participants and also some loss of data, these results should be interpreted with caution. The group discussions provided several important viewpoints on design and usage of a GPS in darkness. For example that the device should be compatible with other systems, h

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182