Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

MSI-centrerad systemutveckling och systemvärdering - En översikt över metoder och metodik

MSI-centrerad systemutveckling och systemvärdering - En översikt över metoder och metodik Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Per-Anders Oskarsson
Ort: Linköping
Sidor: 133
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3804--SE)
Nyckelord MSI, metodik, metoder, systemvärdering, systemvalidering, iterativ design, uppgiftsanalys, utvärderingsmetoder, kvalitativa metoder, kvantitativa metoder, psykofysiologisk mätning, statistisk analys
Keywords MSI, methodology, methods, system evaluation, system evaluation, iterative design, task analysis, quantitative methods, psychophysiological measures, statistical analysis
Sammanfattning MSI (Människa System Interaktion) är ett brett forskningsområde på FOI som arbetar med att skapa och anpassa metoder och tekniska lösningar efter människans förutsättningar och begränsningar. MSI arbetar med frågor som träning och utbildning, teamsamarbete och beslutsfattande, utformning av gränssnitt, kravställning av system, samt stöd för systemutveckling, systemdesign och systemvärdering. Denna rapport avgränsas dock huvudsakligen till att beskriva den metodik och de metoder som används inom MSI-området för att stödja systemutveckling, systemdesign och för att genomföra systemvärderingar. Rapportens huvudsakliga syfte är att sprida förståelse för behovet av MSI-kompetens under hela systemutvecklingsprocessen. Inledningsvis ges en allmän bakgrund till vikten av att inkludera MSI-utvärderingar i hela systemutvecklingsprocessen. Olika aspekter av människans förutsättningar och begränsningar med relevans för informationspresentation och människa-systeminteraktion diskuteras. En översiktlig presentation ges av metodik för att säkerställa att MSI-frågor beaktas vid system- och gränssnittsdesign. Olika metoder för att designa och genomföra experimentella studier och systemvärdering beskrivs. Bland annat diskuteras för- och nackdelar med kvantitativa och kvalitativa metoder. Dessutom beskrivs de mest använda statistiska analysmetoderna inom MSI-området. För att belysa vikten av att resultat från utvärderingar under hela systemutvecklingsarbetet oavbrutet återkopplas till designers/konstruktörer så behandlas iterativ design i ett eget avsnitt. Rapporten presenterar metodik för uppgifts- och användaranalyser, samt belyser behovet av systematisk uppgifts- och användaranalys för att klarlägga vilka uppgifter systemet ska lösa, hur uppgifterna bör lösas och vilken typ av användare som kommer att arbeta med systemet. Rapportens huvuddel består av beskrivningar av de analytiska och empiriska metoder som används för att samla in data och för att genomföra utvärderingar inom MSIområdet. Analytiska metoder avser metoder som genomförs av användbarhetsexperter och systemutvecklare utan medverkan av försökspersoner eller användare. Empiriska metoder avser metoder som genomförs med användare, eller försökspersoner, med syftet att på olika sätt mäta deras prestation och subjektiva upplevelser. Metodbeskrivningarna är i första hand översiktliga och därmed inte så detaljerade att denna rapport kan användas som en handbok för att själv utföra försök med metoderna. Den som önskar utförligare information om hur utvärderingar med specifika metoder genomförs kan dock utnyttja bifogade referenser för vidare läsning.
Abstract MSI (Man System Interaction) is a Human Factors-related research area at the Swedish Defence Research Agency (FOI). MSI performs work with, for example, training and education, team cooperation and decision making, interface design, system requirements specifications, support of system development, system design, and system evaluation. However, this report is mainly limited to descriptions of the methodology and methods that MSI uses to support system development, system design, and system evaluation. The main purpose of the report is to provide an enhanced understanding of how MSI-competence can be utilised during the whole system development process. First, a general background is given about the need to include MSI-evaluations in the whole system development process. Thereafter, different aspects of human capabilities and limitations that are relevant for information presentation and man system interaction are discussed. A general overview is provided of methodology to assure that MSI-questions are regarded in system and interface design. Different methods to design and perform experimental studies and system evaluation are described, for example pros and cons with quantitative and qualitative methods. The most frequently used statistical methods in the MSI-area are also described. To illustrate the importance of continuous feedback to designers and systems engineers from performed evaluations during the entire system development process, iterative design is discussed in a separate chapter. The report presents methodology for task- and user analysis, and emphasizes the need for performing systematic task- and user analyses to thoroughly investigate which task the system will perform, how these tasks will be performed, and the characteristics of the users. The main part of the report describes analytical and empirical methods for data collection and evaluations in the MSI-area. Analytical methods refer to methods that are used by usability experts and system engineers without participation of users or subjects, whereas empirical methods refer to methods that are performed with users, or subjects, with the purpose of measuring their performance and subjective experiences. Generally, the methods descriptions are given at an overall level, which means that the descriptions cannot be used as a handbook to actually perform evaluations or experiments. However, readers that need further information about the methods can use the provided references that are provided.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182