Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Robust positioning systems for efficient C2 - Final report

Robust positioning systems for efficient C2 - Final report Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Jouni Rantakokko
Ort: Linköping
Sidor: 38
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3808--SE)
Nyckelord Positionering, multisensorsystem, GPS, interferensdetektion, osäkerhetsmått, fotmonterad TNS, SLAM
Keywords Positioning, multisensor systems, GPS, interference detection, uncertainty, metrics, foot-mounted INS, SLAM
Sammanfattning Rapporten sammanfattar det arbete som genomförts inom projektet Robust positionering för effektiv ledning ur ett tekniskt perspektiv. Forskningen i projektet har fokuserat mot att utvärdera prestanda för olika tekniker i realistiska scenarion. Arbetet har därmed huvudsakligen varit experimentellt baserat, där experimentsystem har utvecklats och därefter utvärderats under så realistiska omständigheter som möjligt. GPS-mottagare är känsliga mot interferenser och avsiktlig störning. Olika metoder för att detektera störningssignaler, innan mottagaren påverkas negativt av dessa, har utvärderats. Olika prestandamått har även undersökts i syfte att erhålla förbättrade osäkerhetsestimat av GPS-mottagarens positionsnoggrannhet i urbana miljöer. Realiserbarhetsanalyser har genomförts rörande möjligheten att införa s.k. assisted- GPS även i militära system. När felet från en GPS-mottagare är större än vad som acceptabelt så bör en GPSmottagare varna för detta. Standardavvikelsen av latitud och longitud som erhålls i standardmeddelandet från kan ge bra estimat av positionsfelet under såväl bra som riktigt dåliga förhållanden. I situationer med kraftig flervägsutbredning, såsom nära byggnader, så är det däremot svårt att tillförlitligt estimera positionsfelet. Det går i många fall att detektera GPS-interferenser innan de påverkar mottagaren. Energidetektion är en konceptuellt enkel detektor som ger goda resultat. Detektorer som baseras på signal-till-brus förhållandet för de olika satelliterna är olämpliga i mobila urbana scenarion eftersom de inte kan särskilja mellan en ökning av interferensoch brusnivån eller minskning av GPS-signalernas energi. Befintliga soldatpositioneringssystem kan inte tillförlitligt estimera vilket våningsplan eller motsvarande vilket rum en soldat befinner sig i. Även om fotmonterade tröghetsnavigeringssystem är betydligt robustare och noggrannare så förväntas de inte ge önskad noggrannhet under längre inomhusoperationer. Ytterligare stöttande sensorer är nödvändiga för att kunna medge ett positionsfel som understiger tre meter efter 30 minuter inomhus, i realistiska situationer. Positionsnoggrannheten kan förbättras genom att införa kooperativ lokalisering, men det är då kritiskt att de olika delsystemens osäkerheter kan estimeras på ett tillförlitligt sätt. Signalstyrkemätningar på multipla frekvenser kan vara användbara i ett multisensorsystem, exempelvis genom att de medger möjligheten till lopslutning då soldaten återkommer till tidigare besökta platser. Genom att integrera kamerabaserade med fotmonterade positioneringssystem kan robustheten och noggrannheten förbättras avsevärt. Förmågan att generera 2D och 3D kartor i okända miljöer är dessutom en intressant ny förmåga som ett kamerabaserat system kan medge.
Abstract This report provides a summary of the main activities performed in the project Robust positioning for efficient C2, from a technology perspective. The research performed within the project has focused on evaluating the potential performance of different technologies in real-world scenarios. Hence, the work has been mainly experimentallybased research, where experimental positioning systems have been developed and evaluated in as realistic settings as possible. There is a need to provide warnings when the position estimates from the GPS-receiver are larger than what is acceptable. The standard deviation of latitude and longitude delivered by the NMEA GST message can be used as an estimate of the position error. The position error is estimated quite well during good and bad conditions. However, in areas with heavy multipath propagation, such as close to buildings, reliable estimation of the position error is difficult. It is in many situations possible to detect GPS frequency interference before the receiver is affected negatively. Energy detection is a conceptually simple detector that provides good results. Carrier-to-noise (C/N0) based detectors are unsuitable for mobile urban scenarios, since they are not able to distinguish between an increased noise-plusjammer- power and a decrease in the received GPS signal power. It is possible to improve critical parameters in several military applications, e.g. the TTFF and the possibility of performing direct P(Y)-acquisition, by providing military GPS receivers with assistance data. Existing soldier positioning systems will not be able to provide room- or floor-level position accuracy. Although significantly more robust and accurate, single footmounted INS are not expected to provide room-level position accuracy during extended indoor operations. Dual foot-mounted INS cancels much of the systematic errors, as well as provides a higher robustness towards crawling and other irregular movement types. However, additional supporting sensors are required in order to keep the position error below three meters after time periods of 30 minutes. The position accuracy can be improved through cooperative localization approaches; however, it is crucial that the sub-systems uncertainty estimates are reliable when cooperative localization is applied. Furthermore, it was shown that multi-frequency RSS measurements could be useful to aid a multisensor indoor positioning system, for instance by allowing the system to perform loop-closure. Also, by integrating camerabased localization with foot-mounted INS it is possible to significantly improve the robustness and accuracy since the two systems are both likely to run into situations where the performance is insufficient and where the other system in those situations can provide high accuracies. The capability to generate 2D and 3D maps of unknown indoor environments is appealing.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182