Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Termisk initiering av medförd ammunition vid brand.

Termisk initiering av medförd ammunition vid brand. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Rasmus Wedberg
Ort: Stockholm
Sidor: 31
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-12-13
Rapportnummer: (FOI-R--3809--SE)
Nyckelord termisk initiering, cook-off, ammunitionssäkerhet, brand, AVAL, FEM
Keywords thermal initiation, cook-off, ammunition safety, fire, AVAL, FEM
Sammanfattning Denna rapport redogör för arbetet med att utveckla modeller för att prediktera oavsiktlig termisk initiering av ammunition vid brand. Avsikten är att modellerna ska kunna användas i samband med värdering av sårbarhet och risk hos stridsplattformar och camper, vilket kan uppnås om modellerna samverkar med verkansvärderingsprogram av typen AVAL. Programmet AVAL beskriver stridsplattformar på systemnivå och kan simulera brandförlopp samt konsekvenserna av att medförd ammunition initieras. Tillgängliga modeller för termisk initiering involverar oftast detaljerade beskrivningar av de fysikaliska och kemiska processerna som leder till initiering. Detta arbete syftar till att överbrygga de två modellskalorna genom att undersöka hur resultat från en fysikalisk modell kan rationaliseras för effektiv användning på systemnivå. Rapporten ger en kort beskrivning av hur brandförlopp och termisk initiering i dagsläget hanteras i AVAL, samt en kort översikt av befintliga fysikaliska modeller för termisk initiering. Därefter studeras en fysikalisk modell för termisk initiering av en klotformad TNT-laddning, implementerad i beräkningsprogrammet LS-DYNA. För olika uppvärmningsförlopp studeras den predikterade tiden till explosion. Mekaniska spänningar i laddningen och höljet uppskattas i efterhand. För att rationalisera prediktion av tid till explosion föreslås en empirisk modell som kan kalibreras mot simuleringar med LS-DYNA. Modellen kan därefter implementeras för effektiv användning på systemnivå.
Abstract This report describes efforts to develop models for predicting accidental thermal initiation of stored ammunition during fire. The models are supposed to be applicable in assessment of vulnerability and hazards of combat platforms and camps, which is attainable if the models can interact with vulnerability and lethality assessment software like AVAL. The software considers combat platforms at the system level, and is capable of simulating fire scenarios and consequences of initiation of stored ammunition. Available models for thermal initiation often involve detailed descriptions of the physical and chemical processes that underlie the phenomenon. The purpose of this work is to bridge the two model scales by investigating how the predictions from a physics-based model can be rationalized and efficiently employed with simulations at the system level. The report describes briefly how AVAL currently treats fire scenarios and thermal initiation, and gives a brief summary of available physics-based models for initiation. Then, a physics-based model for thermal initiation of a spherical TNT-charge, implemented in the multi-physics simulation software LS-DYNA, is studied. Different heating scenarios are considered, and the predicted time to explosion. Mechanical stresses in the charge and the casing are estimated post-simulation. In order to rationalize the predicted times to explosion, an empirical model is suggested. The model can be calibrated against LS-DYNA simulations and then implemented for efficient use at the system level.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182